Alla pågående och förväntade händelser som kan tänkas påverka kursen ska meddelas börsledningen, de anställda och massmedia. Finansiell information ska vara snabb, och alla intressenter ska nås av likalydande budskap.

Finforums seminarium om hur olika nationella marknader ska informeras leddes av Nils Ingvar Lundin, informationsdirektör på Ericsson, och Carl Johan Högbom, chef för börshandeln, Stockholms Fondbörs.

Seminariet kom att handla lika mycket om informationsteknologiska möjligheter som om vilka budskap som ska ut.

Nils Ingvar Lundin redogjorde för hur Ericsson genom ett avancerat memosystem samtidigt kan nå 20.000 anställda med interninformation i nästan samma ögonblick som nio av världens börser, investerare och press nås av samma information via telex och telefax.

– De meddelanden som går ut ska i huvuddrag vara likalydande, men man kan lägga tonvikten vid olika delar beroende på mottagarens intresse, sa Nils Ingvar Lundin.

En timme efter beslut

Alla händelser som kan påverka bedömningen av företaget ska man skyndsamt informera om. Till dessa hör hel- och delårsresultat, förvärv och avyttringar, större order och organisationsförändringar.

Skyndsamt innebär i Ericssons fall att informationen ska vara färdig att släppas ut en timme efter det att ett avgörande beslut fattats. Ingen del av koncernen får gå ut tidigare än någon annan med informationen, och ingen del ska heller få informationen tidigare än någon annan. Elektroniken är ett ypperligt hjälpmedel för informationsspridning, hävdade Nils Ingvar Lundin:

– Att informera via skärm är mycket billigare och snabbare än att informera via papper. Vår informationsbudget har sänkts kraftigt sedan vi övergick från telex och telefax till information via memo. Elektronisera mera!

Alla företag som informerar på mer traditionellt sätt och som inte har tekniska möjligheter att ge alla intressenter samtidig information bör ha börsen överst på sin sändlista! Det sa Carl Johan Högbom, Stockholms Fondbörs.

Det har blivit praxis att man släpper ut viktig information som kan tänkas påverka kurserna efter börsens stängning, om det är möjligt.

– Börsen och marknaden ska informeras fortlöpande, så att inga ”bomber” släpps i årsredovisningen, menade Carl Johan Högbom.

Om bokslutet kommer att visa en kraftig avvikelse från prognosen, eller om man ser att en prognos måste justeras med minst tio procent ska man ge börsen och marknaden information om detta.

Börsstyrelsen ska underrättas när ett företag får eller ger ett uppköpserbjudande, när viktiga samarbetsavtal ingås eller när någon annan kurspåverkande händelse som köp eller försäljning av dotterbolag inträffar.

– Det har blivit modernt att inte offentliggöra köpeskillingen vid företagsförvärv, men Stockholms Fondbörs ska alltid underrättas, säger Carl Johan Högbom.

Om ett företags VD, styrelseledamot eller suppleant byts ut ska Fondbörsen också alltid underrättas.

– Att börsen har tillgång till snabb och korrekt information är viktigt för att motverka ryktesspridning säger Carl Johan Högbom och manar informatörer vid de börsnoterade företagen att ringa börsen så fort något viktigt inträffar.

Börsstopp tillämpas endast i nödfall, men ska den åtgärden sättas in ska det göras i tid. Carl Johan Högbom refererade en undersökning som visar att marknaden ofta tolkar börsstopp positivt och att ungefär 15 procent av den kursstegring som brukar följa av ett börsstopp ofta tagits ut redan innan börsstoppet inträdde.

Dagmar Forne