I detta debattinlägg efterlyser författaren effektiva hjälpmedel för små revisionsbyråers revision av småföretag. Kan FAR och SRS hjälpa till?

Omkring 200 000 företag i Sverige är revisionspliktiga. Av dessa är endast drygt 1 000 – storföretag – med fler än 200 anställda. Nära 140 000 av företagen har färre än 5 anställda och av dessa saknas anställda i ca 60 000. Ändå är de revisionspliktiga.

I Balans nr 8–9/90 avrapporterades en FAR-enkät till de små revisionsbyråerna. I några avseenden kunde man skönja ett visst missnöje med den service som FAR ger sina medlemmar. Det område som behandlas i denna korta inlaga är metoder och hjälpmedel som stöd för revision av små företag. De hjälpmedel som hittills utvecklats har anpassats till stora företags förhållanden. Var och en revisor har sedan att själv välja ur detta omfattande material de verktyg som är tillämpliga med hänsyn till företagets storlek.

Det föreligger uppenbara risker för att revision av små företag överbyråkratiseras vid anpassningen av revisionshjälpmedlen från de stora företagen till de små. Hjälpmedel för revision av små företag bör utvecklas utifrån en ingående kännedom om små företags förhållanden, inte av revisorer som är för mycket involverade i och intresserade av stora företag.

Den nya rekommendationen ”Revisionsprocessen” har kommenterats i Balans nr 4/91 av Bo Ribers. Där framgår klart och tydligt att man i rekommendationen vill kodifiera ”god revisionssed” generellt, utan några speciella utvikningar för att täcka revision av små företag.

När man ser antalsstatistiken i inledningen ovan förstår man att inte bara små revisionsbyråer reviderar små företag. Inom de stora revisionsbyråerna utvecklas förhoppningsvis egna och effektiva program för revision av de små företagen.

Kvarstår alltså bristen på effektiva hjälpmedel för små revisionsbyråers revision av små företag.

Det måste vara ett angeläget område för FAR och SRS att snabbt utveckla sådana hjälpmedel för att lika snabbt låta IREVs kurser i tillräcklig omfattning praktiskt lära ut tekniken.

Inte minst viktigt är att FAR och SRS på något sätt utvecklar konkreta minimikrav för revision av små företag. Vi ska ju göra just så mycket som behövs – inte för mycket bara för vår egen säkerhets skull. Dessa krav borde kunna vara till stor hjälp när FAR och SRS stöttar sina medlemmar gentemot eventuella, mer eller mindre orimliga krav från myndigheter och andra.

Om inte förr så ställs väl saken på sin spets den dag då FAR/SRS sänder ut ”kvalitetsrevisorn” (se Balans 3/91, sid. 6) för att kontrollera att revisorn följt god revisionssed.

Auktor revisor Per Strandin bedriver egen verksamhet i Sollentuna. Hans senaste inlägg publicerades i Balans nr 6–7/91.