Tillämpningen av försiktighetsprincipen innebär att kostnader och intäkter idag redovisas i den framtida redovisningsperiod då resultatet med fullständig säkerhet kan fastställas, d.v.s. då projektet fullgjorts (completed-contract-method).

Pågående arbeten är en balanspost. Vi har fått lära oss att balansräkningen i första hand har en resultatutredande funktion och att balansvärdering inte är så intressant i sig.

Eftersom resultatet av ett projekt enligt den nu förhärskande uppfattningen skall redovisas först då projektet fullgjorts, utvisar resultaträkningen perioderna dessförinnan varken resultat, intäkter eller kostnader.

När vi på detta sätt värderar kostnaderna av ett pågående projekt till noll i en redovisningsperiod, blir pågående arbetens värdering en logisk följd av detta. Tillgången får främst funktionen att föra kostnaden framåt till den period då projektet skall avslutas. Från postens värde som tillgång, d.v.s. upparbetad resurs som har ett högre värde än de resurser som förbrukats, bortses av försiktighetsskäl.

Att resultaträkningen därigenom kanske ger ett dåligt uttryck för periodens aktiviteter har hittills inte ansetts vara ett bekymmer.

Den andra metoden

Den andra metoden för redovisning av pågående arbeten, som just löser problemet med fördelningen av kostnader och intäkter över avtalstiden och möjliggör en successiv vinstavräkning (percentage of completion-method), har på grund av skattereglerna och BFLs poängtering av försiktighetsprincipen haft liten praktisk tillämpning i Sverige.

Christer Westermark har i sin artikel om pågående arbeten och successiv vinstavräkning i Balans 2/91 redogjort för IAS 11 Accounting for construction contracts, från 1979. Han säger att man där inte tar ställning för någon av de två metoderna, men att man på sikt avser att reducera möjligheterna till val. Den avsikten har redan satts i verket i ett Statement of Intent, från juli 1990, som publicerar de förändringar IASC beslutat införa.

Förändringen av IAS 11 innebär att fullgjort-uppdrags-metoden utgår och att IASC nu endast förordar löpande-avräknings-metoden, samtidigt som man poängterar de förutsättningar som måste uppfyllas för att vederbörlig hänsyn skall tas till försiktighetsaspekterna och att dessa inte skall åsidosättas av det enskilda företaget.