Innehåll

EG-reglerna om undantag från revisionsplikt är en intressant läsövning

Frågan om undantag från revisionsplikt kan utläsas av artiklarna 11 och 51 i EGs fjärde direktiv:

Artikel 11:

”Medlemsstaterna får tillåta att ett bolag som på balansdagen inte överskrider två av följande tre gränsvärden:

– Balansomslutning: 2.000.000 europeiska beräkningsenheter

– Nettoomsättning: 4.000.000 europeiska beräkningsenheter

– Medelantalet under räkenskapsåret anställda: 50, upprättar en balansräkning i förkortad form...”

Artikel 51:

”1. a) Bolagens årsbokslut skall granskas av en eller flera personer som enligt nationell lagstiftning är behöriga att revidera räkenskaper. –

2. Medlemsstaterna får befria de bolag som avses i artikel 11 från skyldigheterna enligt punkt 1.”

Ett tu tre

I artikel 11 står det som synes ”...inte överskrider två av...tre gränsvärden...”. Detta betyder att HÖGST ETT gränsvärde får överskridas om ett bolag ska slippa revisionsplikt.

Detta i sak korrekta men till formen förskräckliga sätt att uttrycka sig är värt en kommentar. Vid en hastig blick på bestämmelsen kan man förledas att tro att två gränsvärden får överskridas.

”Är det egentligen ett eller två värden som får överskridas?” Jag har roat mig med att ställa just den frågan till auktoriserade revisorer, till experter på justitiedepartementet, till Näringslivets EG-fakta, till andra EG-experter, till delegationen för översättning av EGs regelverk m.fl.

Stor tveksamhet

Resultatet? Ja, många blev tveksamma. En ville inte svara alls. En ville ha betänketid. Några sa att de inte kunde svara. Några ville först tala med en kollega eller överlåta till kollegan att svara. Några bytte ståndpunkt under samtalets gång. Och så var det några som visste det rätta svaret. Inte på rak arm, men ändå.

Kanslirådet Per Pettersson på justitiedepartementet, ordförande i den arbetsgrupp som översatt direktiven, var en av dem som var säker på det rätta svaret på frågan: ETT gränsvärde får överskridas.

Artikel 11 har precis samma formulering i andra språkversioner, t.ex. på tyska, franska, engelska och danska. Detta är den viktigaste orsaken till att den svenska formuleringen är som den är. Huvudlinjen vid översättningen har varit att följa utländska texter. Man har dragit sig för att förbättra språket även om det ibland gått ut över begripligheten.

– Jag medger att den här meningen i artikel 11 kunde ha uttryckts positivt och då blivit lättare att förstå, säger Per Pettersson. Men trots det hade jag gjort likadant om jag hade gjort om översättningen i dag.

Att inte ändra och förbättra är ett slags garanti mot att det inte av misstag insmyger sig fel. Översättarnas uppdrag har varit att på svenska återge vad som står i direktiven. Och det har de gjort.

Vad betyder gränsvärdena?

I Sverige har cirka 98 procent av aktiebolagen 50 anställda eller färre. När det gäller omsättningen ligger cirka 94 procent under EGs gränsvärden. På annan plats i det här artikelblocket har det eventuella bortfallet på marknaden för revisionsberättelser beräknats till totalt 80–85 procent. Det kan nog vara riktigt. Det finns ju även ekonomiska föreningar, handelsbolag och enskilda firmor, som måste ha revision.

Inge Wennberg