Innehåll

Flytta den löpande tillsynen över revisorerna till Finansinspektionen. Låt FAR ta hand om auktorisationerna. Lägg ner FARs disciplinnämnd. Så radikala förslag läggs fram i en statlig utredning.

Förre ambassadören Kurt Malmgren har gjort en statlig utredning om kreditförsäkring (SOU 1992:30). Den mynnar bl.a. ut i en rad förslag till nya grepp på tillsynen över auktoriserade och godkända revisorer. Malmgren vill t.ex. flytta den löpande tillsynen till Finansinspektionen och låta FAR ta över auktorisationerna från Kommerskollegium.

Inga förordnade revisorer

När Kurt Malmgren laddar kanonen mot det nuvarande systemet, har han siktet inställt på att det finns av Finansinspektionen förordnade revisorer i försäkringsbolag och banker vid sidan av de revisorer som väljs på bolagsstämman. Malmgren underkänner den ordningen.

De förordnade revisorernas självständighet ifrågasätts bl.a. därför att de i allmänhet sätter av ganska lite tid åt uppdragen.

...det utförda arbetet synes emellanåt begränsat till en genomgång av de promemorior m.m. som de bolagsstämmovalda revisorerna har upprättat...”, skriver Kurt Malmgren.

Det är bara i undantagsfall som de förordnade revisorerna uppmärksammat Finansinspektionen på några fel och brister.

Malmgren anser att den granskning som Finansinspektionen gör via de förordande revisorerna kan skötas mer effektivt av de bolagsstämmovalda revisorerna. Dessa skulle då få instruktioner och anvisningar från Finansinspektionen.

Rent allmänt kan det då vara en fördel att samordna den statliga verksamheten på revisions- och redovisningsområdet, menar Kurt Malmgren.

Och då skulle det vara naturligt att Finansinspektionen tar över hela den löpande tillsynen över auktoriserade och godkända revisorer från Kommerskollegium.

Om löpande tillsyn och disciplinverksamhet sedan sköts effektivt minskar myndigheternas behov av att auktorisera eller godkänna revisorer, anser Malmgren.

Låt FAR auktorisera

Därför kan man låta revisorerna själva ta över auktorisation och godkännande. Malmgrens bedömning är att både FAR och SRS har nog med kompetens och erfarenhet för att sköta detta. Möjligen kan FAR och SRS behöva en offentligrättslig ställning liknande Advokatsamfundets.

Malmgren är kritisk mot att Kommerskollegium i dag både har den utredande och beslutande rollen i disciplinärenden mot revisorer. Han vill ha domstolsliknande principer. Tillsynsmyndigheten får utreda, ett fristående organ ska döma.

Kurt Malmgren tar också upp FARs disciplinnämnd. Han gillar inte att ett disciplinärende kan prövas i två helt skilda instanser – alltså både i Kommerskollegium och i FARs disciplinnämnd.

– Detta kan medföra att auktoriteten i och respekten för besluten i ett sådant ärende undergrävs, skriver utredaren.

Därför kan man överväga om inte FAR ska upphöra med sin disciplinverksamhet. I stället kan revisorsorganisationerna få föreslå ledamöter i ett fristående offentligt disciplinorgan.

FAR har i sitt remissvar på Malmgrens utredning föreslagit att den överlämnas till revisorsutredningen, som pågår inom näringsdepartementet. Där kan förslagen övervägas. Revisorsutredningen beräknas vara klar i slutet av 1993. (Mer om FARs remissvar finns på annan plats i tidningen, se sid. 53ff i Balans nr 8–9/92.)

Inge Wennberg