Bakgrund

Föreligger (risk för) obestånds-, likvidations- eller annan ekonomisk krissituation följer av principen om väsentlighet att detta bör påverka revisionens inriktning och omfattning. Aktiebolagslagens regler till skydd för det egna kapitalet skall särskilt beaktas. Den centrala bestämmelsen återfinns i 13 Kap 2 § (ABL), där de olika bolagsorganens åligganden vid befarad kapital brist regleras. Obeståndsreglerna, dvs. frågor som rör bristande betalningsförmåga, återfinns bl.a. i konkurslagen.

I förvaltningsberättelsen skall enligt 11 Kap 9 § (ABL) bl.a. lämnas upplysning om viktiga förhållanden för bedömningen av bolagets resultat och ställning. Enligt Bokföringsnämndens uttalande 90:11, skall det bl.a. anges om risk föreligger för obestånd eller likvidation, exempelvis om bolaget enligt 13 kap 2 § 1 st ABL är skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning.

Granskningsuppgift

Revisorns skyldigheter i krissituation er omfattar dels att bedöma den i årsredovisningen lämnade informationen mot ovan angivna bakgrund, dels att inom ramen för förvaltningsrevisionen bedöma om styrelsen fullgjort sina skyldigheter enligt 13 Kap 2 § (ABL). Vidare är revisorn skyldig att granska upprättade kontrollbalansräkningar.

Granskningens inriktning och omfattning

Vid planeringen av revisionen måste revisorn beakta att (risk för) en krissituation föreligger. Revisorn måste därför i en sådan situation nära följa rörelsens utveckling och uppmärksamma indikationer på obestånd eller kapitalbrist.

Indikationer härpå kan härröra från både redovisningen och andra källor. Finansieringssvårigheter som framgår av räkenskaperna är exempelvis negativ utveckling av nyckeltal som kassalikviditet och skuldsättningsgrad. Förekomst av obeståndsindicier – t.ex. betalningsanmärkningar eller ökande dröjsmålsräntor – är andra indikationer som bör beaktas. Enskilda faktorer i bolagets risksituation som kan komma att äventyra bolagets ställning är t.ex. risk att förlora en tvist, förlust av en viktig kund eller nyckelperson i bolaget.

Granskningen skall i en krissituation inriktas så att revisorn följer den löpande redovisningen och fortlöpande tar del av bolagets ekonomiska rapporter om resultat-, likviditets- och soliditetsutveckling samt prognoser om resultat och likviditet. Även bolagets rutiner för analys och uppföljning av den ekonomiska situationen skall bedömas av revisorn.

Revisorn bör i förekommande fall bl.a. erinra styrelsen om dess skyldighet att bevaka att aktiebolagslagens regler till skydd för bolagets borgenärer och andra intressenter efterlevs.

Revisorns slutliga ställningstagande till årsredovisningen omfattar bl.a. en bedömning av om den samlade informationen ger en rättvisande bild av företagets situation. Revisorns rapportering i revisionsberättelsen omfattar att anmärka på dels bristande information om bolagets krissituation dels brott mot 13 Kap 2 § (ABL).