Balans nr 5 1993

Nya prospektreglerna anpassar sig till EG

Ulf Aspenberg skriver om lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet respektive lagen (1992:558) om ändring i lagen om handel med finansiella instrument samt om Finansinspektionens föreskrifter om prospekt.

Inom EG har direktiv utfärdats som skall harmonisera prospektreglerna inom Gemenskapen. Det föreskrivs två nivåer av prospekt:

Med fondpapper förstås värdepapper, som kan emitteras av bolag – dvs. aktier, konvertibler, vanliga skuldebrev med och utan option till aktieteckning etc. Finansiella instrument är ett bredare begrepp, som omfattar såväl fondpapper som köp- och säljoptioner, terminer etc.

* Börsprospekt, som skall utges när aktier, obligationer och andra fondpapper 1 skall in registreras vid börsdirektivet ifråga benämnt ”official stock exchange listing”. Därmed avses börsernas högsta noteringsnivå – vår motsvarighet är A-listan vid Stockholms Fondbörs AB.

Observera att börsprospekt erfordras även när ett bolag redan har aktier inregistrerade men emitterar nya aktier – av samma eller annan serie – som också skall inregistreras.

Med fondpapper förstås värdepapper, som kan emitteras av bolag – dvs. aktier, konvertibler, vanliga skuldebrev med och utan option till aktieteckning etc. Finansiella instrument är ett bredare begrepp, som omfattar såväl fondpapper som köp- och säljoptioner, terminer etc.

* Emissionsprospekt m.m., som skall utges när en öppen krets (se not 2) av placerare erbjuds teckna i en emission av fondpapper eller erbjuds köpa eller sälja finansiella instrument1 – i samtliga fall när inregistrering enligt ovan ej är aktuell. Emitteras eller säljs aktier i ett företag, som skall noteras (men ej inregistreras) på Stockholms Fondbörs OTC- eller O-lista, kommer sålunda ett emissionsprospekt ifråga. Samma gäller uppköpserbjudanden etc.

Kraven på innehåll i börsprospekt är, generellt sett, mera långtgående än kraven på emissionsprospekt.

EGs direktiv utgör i sig själva ej lag för de enskilda EG-länderna. Dock är dessa länder förbundna att implementera direktiven i sin egen lagstiftning. Genom att Sverige nu – genom lagar och föreskrifter – anpassat sig till direktiven, har beredskapen för EG-inträde ökat. Vidare kommer Sverige, vid en EES-anslutning, att på visst sätt kunna utnyttja prospekt inom hela EES-området – om prospekten är upprättade enligt den högre kravnivån, dvs. enligt reglerna för börsprospekt.

Gamla prospektregler

Befintliga svenska prospektregler upphävs ej i och med de nya prospektreglerna. Följande regler gäller sålunda parallellt med de nya reglerna – beträffande sista punkten nedan, som avser skuldebrev, förhåller det sig dock annorlunda:

* När aktier, konvertibler, optionsskuldebrev samt optioner att köpa sådana värdepapper utges till en vidare krets 3 under vissa förhållanden, gäller alltfort aktiebolagslagens prospektregler.

* I ovanstående fall tillkommer – som tredje regelverk – även Näringslivets Börskommittés Rekommendation om utformning av prospekt, utgiven 1986.

* Vid uppköpserbjudanden gäller även Näringslivets Börskommittés Rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv, utgiven 1988.

* Vid utgivande av skuldebrev torde man dock kunna hålla sig till enbart de nya reglerna. En prospektrekommendation från de större bankerna, tillkommen 1979, får nog anses överspelad i och med de nya reglerna; den har för övrigt tillämpats alltmera sällan.

Ett företag, som önskar få upp redan tidigare utgivna aktier eller obligationer till notering, skall utge ett börsprospekt enligt föregående sida, om inregistrering avses (dvs. A-listan för aktier och motsvarande lista för obligationer.) Avses istället OTC- eller O-listenotering (eller motsvarande för obligationer) kräver Stockholms Fondbörs AB ett s.k. noteringsprospekt.

”En vidare krets” enligt Aktiebolagslagen är ej samma sak som ”en öppen krets” enligt lagen om handel med finansiella instrument. Den förra definitionen avser fall där antalet tecknare respektive köpare kan beräknas överstiga ca 200, den senare definitionen lägger vikt vid att antalet personer, som erhåller erbjudandet ifråga, är obestämt. Det anges sålunda, att en emission med företrädesrätt för aktieägarna avser en öppen krets, eftersom antalet aktieägare kan skifta när som helst.

De nya reglernas uppbyggnad

Lagen om börs- och clearingverksamhet anger att börsprospekt skall utges inför inregistrering; lagen om handel med finansiella instrument anger när emissionsprospekt skall utges. Den förra lagen stipulerar inga undantagssituationer. Den senare lagen anger, att emissionsprospekt skall utges endast om samtliga följande förutsättningar är för handen:

* emissionen eller erbjudandet vänder sig till en öppen krets; dock ej om emissionen avser värdepapper som avses inregistreras vid börs, då istället börsprospekt aktualiseras,

* löptiden är minst ett år (endast aktuellt för skuldebrev),

* det belopp som en enskild investerare lägst får teckna, understiger 0,3 milj. kronor,

* emissionsbeloppet uppgår till totalt minst 0,3 milj. kronor, annan än staten gör emissionen eller erbjudandet samt det ej avser andelar i värdepappersfond.

Båda lagarna anger, att börsprospekt resp. emissionsprospekt skall godkännas resp. registreras innan de offentliggörs.

Finansinspektionens föreskrifter om prospekt har följande uppbyggnad:

Börsprospekt:

Tre särskilda underavsnitt följer: för aktier, för skuldebrev resp. för depåbevis. Är skuldebreven konvertibla eller förenade med optioner sker därjämte hänvisning till aktieavsnittet.

De tre avsnitten har följande slag av föreskrifter:

* situationer där börsprospekt ej behöver utges; marknaden förutsätts på annat sätt ha fått fullgod information

* situationer där börsprospektets innehåll kan begränsas; av samma skäl som enligt ovan (ej för depåbevis)

* vad prospekt skall innehålla.

* hur prospekt skall offentliggöras.

Emissionsprospekt m. m:

Reglerna är desamma för aktieprospekt och skuldebrevsprospekt.

För emissionsprospekt gäller samma slag av föreskrifter som för börsprospekt. Föreskrifternas innehåll är dock ej desamma.

Det skall observeras, att när det gäller prospekt avseende köp och försäljning av finansiella instrument – alltså inte emission av fondpapper – saknas föreskrifter från Finansinspektionen beträffande prospektets innehåll.

Prospektinnehåll

I lag föreskrivs beträffande börsprospekt att de skall innehålla sådana uppgifter att ”... en investerare skall kunna göra en välgrundad bedömning av utgivarens verksamhet och ekonomiska ställning ...”. Beträffande emissionsprospekt (samt prospekt med erbjudande om köp och försäljning) sägs att ”... prospekt skall innehålla de upplysningar som, med hänsyn till de finansiella instrumenten som avses, behövs för en välgrundad bedömning av emissionen eller erbjudandet”.

Vad i övrigt avser prospektinnehållet i de olika situationer, som kan uppkomma, hänvisas till Finansinspektionens föreskrifter. Nedan följer en – godtyckligt utvald – förteckning över krav, som i större eller mindre utsträckning kan förefalla nya i jämförelse med tidigare svenska aktieprospekt. Med ”BA” anges att börsprospekt för aktier avses, med ”BS” börsprospekt för skuldebrev, med ”E” att fråga är om emissionsprospekt (där åtskillnad mellan aktier och skuldebrev ej görs). Ingen markering görs av fall, där föreskrifterna innehåller lättnad i vissa situationer.

* Angivande av vem eller vilka som är ansvariga för prospektet samt vederbörandes försäkran att uppgifterna, såvitt bekant, är riktiga och att ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats. BA, BS, E

* Revisorernas uttalande får annat innehåll än tidigare. BA, BS, E

* Arten och storleken av skatteavdrag för utdelning respektive ränta. BA, BS, E

* Effektiv avkastning på skuldebrev, som är föremål för inregistrering. BS

* Närmare uppgifter om emissioner under de senaste 12 månaderna, om de är av betydelse. BA

* Uppgift om avgifter och andra kostnader i samband med emission senaste året. Uppgiften lämnas endast om den kan anses vara av betydelse. BA

* Emissionsbeloppet med avdrag för emissionskostnader. BS

* Uppgift om hur belopp i emission det senaste året avses användas, om detta är av betydelse. BA

* Konsekvenser av att företrädesrätt att teckna skuldebrev ej utnyttjas. BS

* Uppgift om att Finansinspektionens registrering (godkännande) ej utgör garanti för sakuppgifternas riktighet eller fullständighet. E

* Offentliga uppköpserbjudanden bolaget lämnat respektive blivit föremål för under senaste samt det innevarande räkenskapsåret. BA

* Styrelsens säte. BA, BS, E

* Högsta respektive lägsta aktiekapital enligt bolagsordning. E

* Organisationsnummer, datum för registrering i bolagsregistret, uppgift om hur länge verksamhet bedrivits. BA, BS, E

* Associationsform för bolaget, lagstiftning som reglerar denna. BA, BS, E

* Föremål för verksamheten med hänvisning till bolagsordningen. BA, BS, E

* Kort beskrivning av den koncern, vari bolaget ingår som dotterbolag. BA, BS, E

* Uppgifter om de mest betydelsefulla driftställena; som sådant avses driftställe, som svarar för mer än 10 % av omsättning eller produktion. BA, BS

* Antalet anställda under tre år skall, om möjligt, fördelas på huvudsakliga verksamhetsområden. BA

* Beskrivning, med angivande av belopp, av de tre senaste årens viktigaste investeringar. BA, BS

* Tre års resultat- och balansräkningar samt finansieringsanalyser för såväl koncern som moderbolag, om ej börsen medger att moderbolagsredovisningen begränsas till resultat- och balansräkningar för senaste året. BA, BS

* Beträffande data per aktie skall, i förekommande fall, metod för omräkning anges. BA

* Sammanlagt belopp av utestående lån och ansvarsförbindelser per senast möjliga datum. BS

* En rad uppgifter om hel- och delägda bolag, om de ej representerar en på visst sätt definierad obetydlig investering. BA, BS

* Åtskilliga uppgifter skall lämnas på såväl moderbolagsnivå som koncernnivå (eller för ”grupp av företag”). Börsen får medge undantag vad beträffar uppgift för visst bolag (exempelvis moderbolaget). BA, BS

* Ersättning och värdet av övriga förmåner som senaste året utgått till styrelsen, ledande befattningshavare och revisorer (totalt för varje kategori). BA, E

* Art och belopp för närståendetransaktioner av ovanlig karaktär. BA

* Viktigaste aktuella utvecklingstendenser jämte framtidsutsikter för, i vart fall, det innevarande verksamhetsåret. BA, BS samt, lindrigare formulerat, för E

Vidare kan nämnas, att börsen respektive Finansinspektionen kan medge, att vissa uppgifter enligt inspektionens föreskrifter ej behöver lämnas. Sådana uppgifter skall vara av mindre betydelse eller ägnade att allvarligt skada bolaget om de offentliggjordes; i det senare fallet gäller dock att allmänheten ej får bli vilseledd genom ett utelämnande.

EES-anslutning

När (och om) Sveriges EES-anslutning är genomförd, torde regeringen sätta i kraft vissa redan beslutade lagändringar. Dessa avser främst att möjliggöra, att man på den svenska marknaden kan använda prospekt, som inom den närmast föregående tremånadersperioden godkänts inom annan EES-stat – förutsatt att detta prospekt upprättats enligt regler för börsprospekt. Dock kan i Sverige krävas översättning till svenska språket samt kompletteringar, som rör specifikt svenska förhållanden.

Vad innebär godkännande/registrering

Ett börsprospekt skall godkännas av börsen före offentliggörandet, ett emissionsprospekt skall registreras av Finansinspektionen före offentliggörandet. Efter lagändring i samband med EES-anslutning skall inspektionen godkänna prospektet före registrering.

I samtliga ovanstående fall gäller, att det är fråga om en formaliagranskning, dvs. en granskning av att i lag och författning föreskrivna uppgifter är intagna. (Föreskrifter saknas dock för prospekt med erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument.) Någon kontroll av uppgifternas riktighet och fullständighet är det sålunda ej fråga om. Finansinspektionen – och sannolikt även Stockholms Fondbörs – kräver att det anges i prospektet, att godkännande respektive registrering ej innebär någon garanti för att intagna uppgifter är riktiga eller fullständiga.

Offentliggörande 4

I annons skall anges, att prospektet kostnadsfritt tillhandahålls vid utgivarens huvudkontor, hos medverkande bank eller motsvarande samt – vad avser börsprospekt – hos börsen ifråga.

Utöver anvisad möjlighet att införa prospekttexten i sin helhet i tidning.

Analys inför prospektarbete

Inför en prospektsituation av nu aktuellt slag kan man ha anledning till följande analys av situationen:

* Blir börsprospekt eller emissionsprospekt aktuellt?

Är börsinregistrering av värdepappren aktuell, kan endast det förra slaget av prospekt komma ifråga.

* Vilka övriga prospektregler är också tillämpliga?

För aktierelaterade prospekt (liksom beträffande konvertibla skuldebrev och skuldebrev med teckningsoptioner) skall aktiebolagslagens och Näringslivets Börskommittés prospektrekommendationskrav beaktas. Vid uppköpserbjudanden skall därjämte Näringslivets Börskommittés take over-rekommendation iakttas.

* Finns undantag från prospektskyldighet i de nya reglerna

5

En rad undantag ges i Finansinspektionens föreskrifter vad avser börsprospekt, bl.a. när en handling som av börsen bedöms innehålla likvärdig information – i jämförelse med börsprospekt – framlagts under den senaste tolvmånadersperioden samt uppgifter om senare inträffade förändringar offentliggörs.

Emissionsprospekt erfordras ej heller för kreditinstitut som själva emitterar skuldebrev fortlöpande eller inom given ram. Lagen om handel med finansiella instrument anger därutöver situationer, där emissionsprospekt enligt denna lag ej krävs – se avsnittet ”De nya reglernas uppbyggnad”, första stycket.

* Gäller lättnadsregler vad avser prospektinnehållet i de nya reglerna

5

Lättnader gäller för börsprospekt, när emittenten redan har aktier eller skuldebrev inregistrerade vid börsen ifråga. Betydande lättnader gäller vid börsprospekt för skuldebrev som i allt väsentligt kan förväntas handlas mellan professionella parter. Betydande lättnader gäller också vid börsprospekt för kreditinstitut som själva emitterar skuldebrev fortlöpande eller inom given ram.

Om emissionsprospekt utgivits högst tolv månader före en aktuell emission, behöver prospekt med anledning av denna emission endast innehålla uppgifter om förändringar sedan det förra prospektet utgavs (i praktiken nästan samma situation som vid undantag från skyldighet att utge börsprospekt enligt ovanstående punkt).

* Vilka är innehållskraven för prospektet i det specifika fallet? På grund av de många lättnadsreglerna är antalet möjliga fall stort.

* Bör man söka börsens respektive Finansinspektionens medgivande att utelämna vissa uppgifter?

Aktiebolagslagen och NBKs rekommendationer måste dock beaktas.

Aktiebolagslagen och NBKs rekommendationer måste dock beaktas.

Prospektens informationsvärde

Nyheterna är, vad avser prospekt för aktier och konvertibla skuldebrev etc, merendels av formalistisk natur. I regel lämnar, sedan åtskilliga år, aktieprospekt god information om emittenten.

För skuldebrevsprospekt kan de nya reglerna i vissa fall betyda ett avsevärt merarbete men samtidigt ett närmande till prospektkrav, som länge förelegat i den anglosaxiska världen. Detta kan också betyda ett närmande till de av bankerna uppställda krav, som i början av 1980-talet gällde för industriobligationslån men som nu synes ha fallit i glömska.

Finansinspektionens föreskrifter ger utrymme för betydande lättnader i vissa fall, när fråga är om skuldebrev – varvid inga andra prospektregler finns att iakttaga. Det skall dock observeras, att lättnad från kravet att avge försäkran att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat, som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapas av prospektet, knappast kan erhållas (utom möjligen i mycket specifika fall). Den styrelse eller bolagsledning, som avger en sådan försäkran, bör förvissa sig om, att lättnadsmöjligheterna inte utnyttjats i sådan utsträckning, att man ej längre har täckning för sin försäkran.

Ulf Aspenberg är bankdirektör vid Handelsbanken Investment Banking i Stockholm. Han medverkade senast i Balans nr 5/90.