Det viktigaste på kort sikt är att revisorer lyfts fram som medverkande i konkursutredningar och att det blir ett slags huvudregel.

Det säger Åke Danielsson, auktoriserad revisor på Öhrlings Reveko och FARs representant i Rubicon. Idag är förekomsten av revisorer som biträde till konkursutredare mycket ojämnt fördelade över landet. I vissa län förekommer det mycket sällan, i andra är det snarare regel än undantag.

– Riksåklagarens och utredningens uppfattning är att det skulle bli bättre konkursutredningar om en ekonomisk expert var med från början, förklarar Åke Danielsson. Ofta misstänker konkursförvaltaren brott, men i det läget är utredningen ofta bristfällig. Då måste åklagaren alltså börja om från början. Om en revisor får utredningsuppdraget redan i inledningsskedet och utredningen därmed styrs bättre, blir konkursutredandet effektivare.

För att detta ska kunna fungera krävs återkommande utbildning av revisorerna i samarbete med polis, åklagare, konkursförvaltare, kronofogdemyndigheter m.m.

Viktigast att förebygga

Det är förvisso viktigt att bestraffa ekonomisk brottslighet. Men ännu viktigare och bättre är att förebygga brotten. Revisorn har redan idag en skyldighet att anmärka på brister i bokföringen. Men det blir sällan någon anmärkning i revisionsberättelsen. De värsta bristerna åtgärdas i efterhand. Rubicons förslag innebär att revisorn enligt aktiebolagslagen ska vara skyldig att i revisionsberättelsen göra en anmärkning vid uppenbara avvikelser mot bokföringslagen, även om de rättas till i efterhand.

– Det här är egentligen ingen ny uppgift för revisorer, utan mer en precisering av uppdraget, förklarar Åke Danielsson. Jag kan tänka mig att det gäller grova fall, exempelvis där företaget inte fört någon bokföring överhuvudtaget.

När det gäller förslaget att revisorn ska anmäla vissa brott, tror Åke Danielsson att det mer handlar om ett debattinlägg än ett seriöst menat förslag.

– Vi har inte kompetens nog att genomföra det idag. Det är ett helt nytt område, och det tar antagligen en generation dels att utbilda revisorer till den nya uppgiften, dels att få det som ett naturligt inslag i yrket.

Men Åke Danielsson tror att revisorerna måste vara beredda att vidga sina uppgifter. Sverige måste följa den internationella utvecklingen.

– I många länder, även USA och Storbritannien, har revisorer fått tillkommande uppgifter. Brittiska revisorer har exempelvis sedan 1994 en ovillkorlig skyldighet att till polisen anmäla misstanke om ekonomiska brott som är kopplade till terrorism och narkotikahandel.

Pär Trehörning

Underlag till sammanfattning: Clas Holmberg och Angela Schönqvist, Öhrlings Reveko