Sverige har fått ytterligare en miljölag. Den bygger på begreppet EMAS, som förekommer i flertalet av våra artiklar om miljörevision.

Bokstäverna står för ”Eco-Management and Audit Scheme”. EMAS är en EU-förordning, dvs. en lag, antagen av EUs ministerråd 1993. Den har följts upp med motsvarande svensk lagstiftning och EMAS-systemet ska kunna börja användas av företagen fr.o.m. den 10 april i år (vilket är 21 månader efter det att EU-förordningen utkom från trycket).

EMAS-systemet innebär att företag frivilligt kan få registrera anläggningar som uppfyller vissa miljömässiga krav.

Miljöredogörelse

Kraven innebär att företagen för dessa anläggningar måste ställa upp miljöpolicies, miljöprogram och styrsystem. Anläggningarnas prestationer på miljöområdet måste granskas genom miljörevisioner med högst tre års mellanrum. Man måste gå ut offentligt med en miljöredogörelse. Både denna berättelse och miljöstyrsystemen för anläggningarna ifråga måste granskas av en utomstående ackrediterad miljökontrollant.

EMAS-systemet kräver också ständiga förbättringar. Systemet är dynamiskt. När uppställda miljömål uppnåtts ska man fortsätta och utveckla sina miljöprogram. Det sägs dock ingenting om vilken nivå man ska börja på.

EMAS-registreringen är som sagt frivillig. Men man räknar med att många företag med tanke på sin miljöimage kommer att sätta stort värde på att vara med. I förlängningen kan man kanske räkna med att EMAS-registrering blir ett krav vid offentlig eller annan upphandling.

När detta skrivs är det dock ännu inte klart vilken myndighet som ska bli registreringsorgan.

Swedac ackrediterar

Det är inte heller formellt klart vem som ska ta hand om ackrediteringen av miljökontrollanter. Swedac, Styrelsen för teknisk ackreditering, som sorterar under näringsdepartementet har dock fått sitt departements uppdrag att förbereda sig för uppgiften. Frågan måste dock också passera miljödepartementet innan regeringen kan ge Swedac jobbet.

Swedac håller på att ställa upp en kravprofil för miljökontrollanterna.

Allt tyder på att det enbart blir juridiska personer som antas som ackrediterade miljökontrollanter. De kunskaper som behövs finns knappast hos någon enskild individ.

Swedac räknar med att det i första hand är två större kategorier av företag som kan bli miljökontrollanter: dels de som arbetar med certifiering för kvalitetsnormen ISO 9000, dels olika konsultföretag inom miljö och infrastruktur.

Revisionsbyråer

Men man kan också tänka sig att såväl auktoriserade revisionsbyråer som advokatbyråer kan ackrediteras.

– Det är upp till aktörerna på marknaden att hålla sig framme och erbjuda den nödiga kompetensen, säger Lars Waldner på Swedac. Miljökontrollanterna måste ha djup miljöutbildning, helst akademisk utbildning. De företag som är intresserade men inte har kompetensen måste skaffa sig den.

Intresset för att bli ackrediterad miljökontrollant är stort. Swedac har redan fått många förfrågningar.