Innehåll

Nu finns BAS 95. Den nya kontoplanen markerar en rejäl nystart för BAS-konceptet.

BAS (ursprungligen = bättre affärsredovisning i små företag) kom till 1976 via Industriförbundet och SAF. Så småningom skulle den bli svensk standard och BAS 90 kom att sortera under SIS/ITS (Standardiseringen i Sverige/Informationstekniska standardiseringen).

Sedan dess har BAS-arbetet legat i viss träda – men nu är det full FARt igen. BAS startar på ny kula sedan verksamheten återgått till näringslivets organisationer.

Handelsbolag

Just nu är Industriförbundet och SAF i färd med att starta ett handelsbolag för BAS-verksamheten. Det är tänkt att fler huvudmän ska ingå i bolaget.

Ordförande i styrelsen för det – när detta skrives – ännu varken namngivna eller bildade bolaget blir Sune Carlson, tidigare auktoriserad revisor och nu verksam på Skandia som huvudansvarig för internrevision och samordning mellan intern och extern revision. Styrelsen finns redan i praktiken och har antagit arbetsnamnet BAS-Gruppen.

Gruppens uppgift är framför allt att dra igång nya projekt inom BAS-konceptet. Framdeles är det inte bara fråga om kontoplaner. Nu är det också meningen att internredovisningsdelen ska utvecklas inom BAS-verksamheten.

Det sprudlar redan av aktiviteter. BAS-gruppen drar igång seminarier och symposier. Det ska troligen bli en årligen återkommande ”BAS-dag” där forskare och praktiker ska kunna mötas för att diskutera utveckling av redovisning.

BAS-dag i höst

Den första BAS-dagen planeras redan nu i höst.

Tema blir troligen internationaliseringens påverkan på svensk redovisningspraxis och en diskussion av betänkandet om att upphäva sambandet mellan redovisning och beskattning.

Projektledare och samordnare för de olika arbetsgrupperna inom BAS-konceptet är civilekonom Torulf Jönsson, som är verksam som ekonomikonsult inom KPMG Bohlins.

Förstlingsverket av den nya organisationen är BAS 95. Det har tagits fram av en arbetsgrupp med Torulf Jönsson (ordförande), Jörgen Handell, som har en bakgrund i SAF och varit med i BAS-kontoplanarbete under många år, Carl-Erik Rahmberg, som är auktoriserad revisor vid Örhlings Coopers & Lybrand i Borlänge, och Eva Nyström, sekreterare i Redovisningskommittén.

BAS 95 är uppdatering av BAS 90 med hänsyn tagen till ny lagstiftning och normgivning till och med den sista juni i år.

Kontoplanen har gjorts fyrställig. Konteringsinstruktioner och sökordsregister har byggts ut. Den EU-påverkan som finns i BAS 95 är att den krångliga momsredovisningen arbetats in.

EU-BAS

Den 7 september anordnades en hearing på Industrihuset i Stockholm för att få in synpunkter från användare och andra intressenter inför en EU-anpassning av BAS (se separat artikel).

Nästa steg i utvecklingen är nämligen att samma arbetsgrupp som tagit fram BAS 95 ska ta fram en EU-BAS. Gruppens målsättning är att en EU-BAS ska vara klar före årsskiftet.

Visserligen ska den nya EU-påverkade årsredovisningslagstiftningen inte börja tillämpas förrän den 1 januari 1997. Men då ska man ha jämförelsevärden för 1996 uppställda på samma sätt.

Därför är det många företag som redan för 1996 års verksamhet vill börja sköta sin löpande bokföring enligt den kontoplan som kopplas till den nya årsredovisningslagen.

Vill budgetera enligt EU-BAS

– En del har redan ringt och frågat när den kontoplanen kommer därför att de vill göra sin budget på de konton som de ska bokföra på enligt den framtida kontoplanen, säger Torulf Jönsson. Så vi har ett starkt tryck på oss tidsmässigt.

Men ska man nu börja köpa BAS 95 om det sedan kommer en EU-BAS?

– BAS 95 försvinner inte i och med att EU-BAS kommer, säger Torulf Jönsson. Den nya årsredovisningslagen gäller bara aktiebolag och vissa handelsbolag. För t.ex. enskilda näringsidkare kan det inte bli aktuellt med någon ny bokföringslag förrän 1998. Så BAS 95 blir inte inaktuell bara därför att EU-BAS kommer.

BAS kommer att uppdateras oftare än förut. En första liten förändring kommer redan i höst och avser de nya regler om moms på begagnade varor som gäller från den 1 november. Detta kommer att kräva en kontomässig nyordning inom exempelvis bil-, antikvitets- och antikvariathandeln.

Intressant för användarna är att det nu också finns en frågeverksamhet. Man kan ringa ett telefonnummer och ställa frågor om BAS-konceptet.

Det kostar 125 kr inkl. moms att ställa en fråga och svar kommer tillbaka per fax.

Frågedatabas

Ofta ställda frågor (Frequently Asked Questions) kommer att samlas i en s.k. FAQ-databas.

Denna ska bli tillgänglig via Internet eller liknande. Även den verksamheten är tänkt att komma igång redan under hösten.

BAS har fått stort genomslag. Torulf Jönsson räknar med att 500.000 företag använder BAS.

Det är ungefär lika många som finns i Statistiska centralbyråns företags- och arbetsställeregister. Där finns inte de minsta företagen, t.ex. de som redovisar moms direkt i sin självdeklaration. Skattemyndigheterna får faktiskt in över en miljon inkomstdeklarationer från näringsverksamhet.

Men det är rimligt att anta att det finns ungefär 800.000 företag i Sverige, menar Torulf Jönsson, och konstaterar att BAS har en mycket stor bredd. BAS är heller inte längre koncentrerad till de minsta företagen. En revisor i Göteborg har undersökt förekomsten av BAS i börsbolagen. I undersökningens urval användes BAS-planen av 70 procent av börsbolagen.

BAS-planen har också fått ökad betydelse genom att inkomstdeklarationerna bygger på BAS. Där finns ju en koppling mellan koderna för de standardiserade räkenskapsutdragen, SRU, och BAS-kontona.

Rapport från hearingen om BAS 95 följer här nedan