Innehåll

Nordiska Revisorsförbundet (NRF) är förmodligen världens äldsta ännu existerande internationella samarbetsorganisation för revisorer. NRF bildades 1932 och är än i dag en mycket livskraftig institution. Medlemmarna är de fem nordiska ländernas föreningar för auktoriserade revisorer och motsvarande.

Ordförandeskapet i NRF roterar mellan de fem länderna. För närvarande är det FARs ordförande Leif Lundfors som är ordförande i NRF, en tvåårig befattning som han har till utgången av 1997. Sekretariatet roterar mellan de tre större länderna, också i tvåårsperioder.

Just nu är det den norska föreningens generalsekreterare Terje Grönn som är sekreterare i NRF. NRF arbetar med årsmöten på somrarna och däremellan ordförande- eller sekreterarmöten vid behov.

Förhållandet till EU viktig fråga

Årsmötet 1996 hölls den 24 augusti i Nådendal nära Åbo i Finland. En viktig fråga på dagordningen var förhållandet till Europeiska unionen och till den europeiska revisorsfederationen FEE. Årsmötet diskuterade Europeiska kommissionens nyligen publicerade grönbok om revisorslagstiftningen och ett utkast till remissyttrande från FEE över grönboken.

FEE:s president, dansken Jens Röder, var närvarande som gäst vid årsmötet och kunde ta del av de nordiska föreningarnas synpunkter.

Årsmötet tog också gemensam ställning till den budget för 1997–98 som skall fastställas vid FEE:s generalförsamling i december. Budgeten innebär en betydande avgiftsökning för de nordiska länderna, men detta ansågs motiverat av den ökade slagkraft som professionen får i europeiska sammanhang.

En underkommitté till NRF är Nordiska Revisionskommittén (NRK), som består av företrädare för NRF-föreningarnas revisionskommittéer.

Finländaren Mårten Forss, som är ordförande i NRK, var inbjuden till årsmötet och redogjorde för kommitténs arbete. I anslutning till det berättade den norska föreningens ordförande Thorstein Hokholt om de norska planerna på att ersätta de nationella revisionsrekommendationerna med översättningar av ISA, dvs. de standards som ges ut av International Auditing Standards Committee (IAPC).

Samordnar Nordens representation

En viktig uppgift för NRF är att samordna Nordens representation i internationella organ. Inför världskongressen 1997 enades de fem länderna om att för tiden 1998–2000 göra anspråk på poster i IFAC:s Council, IASC Board, Ethics Forum Advisory Group, IAPC och Public Sector Committee. Norden har i dag poster i IASC, IAPC och Public Sector Committee.

Bland tekniska ärenden märktes justeringar i principerna för fördelningen av de internationella kostnaderna mellan de fem föreningarna, val av NRF-sekreterare för 1997–98 (dansken Uffe Conrad) och fastställande av nästa möte, som äger rum i Nordnorge i slutet av augusti 1997.

Björn Markland