Innehåll

Balans nr 12 1997

IAS 25 Investment Properties

IASC har börjat diskussioner om en revidering av den rekommendation som behandlar redovisning av bland annat förvaltningsfastigheter. Den nuvarande rekommendationen tillåter företag att värdera sådana fastigheter antingen till anskaffningsvärde eller till verkligt värde.

Det beslut som togs var att man skulle arbeta vidare på en text där förvaltningsfastigheter värderas till verkligt värde och utan avskrivningar.

Arbetsgruppen uppmanades också att diskutera omfattningen av rekommendationen. Det är alltså tills vidare oklart om principen om värdering till verkligt värde gäller alla förvaltningsfastigheter eller bara sådana fastigheter som kan jämställas med en ren förmögenhetsförvaltning.