Den 28 november höll FAR sin stämma som blev betydligt mindre dramatisk än extrastämman i februari. Ingen omröstning behövdes, och inläggen var få. Det kunde bränt till när Ingrid Lindh, ordförande i FARs Jämtlandskrets klagade över bristen på norrlänningar i styrelsen. Men hon fick direkt instämmande från presidiet: FARs ordförande Thomas Thiel hoppades att bristen skall avhjälpas i kommande nomineringar.

Redovisningen för det gångna året innehöll budgetöverdrag inom kärnaktiviteterna – väsentligen tilläggsanslag som styrelsen fattat beslut om under året. Dit hörde bl.a. euro-projektet och förstudien om en internationalisering av FARs revisionsrekommendationer. Förlagschefen Margareta Damberg kunde kommentera ett mycket gott resultat för stämman. Framgången tillskrev hon flera faktorer, bl.a. det starka ”varumärket” och en liten, kompetent och väl intrimmad personal.

Även IREVs chef Anders Lundberg hade ett positivt budskap. Deltagarantalet fortsätter att öka, värderingar från elever och lärare visar att kvaliteten är hög, och samarbetet med byråer och utomstående förstärks. Resultatet för kursverksamheten överträffade budget. Totalresultatet påverkades dock av en satsning på IT-sidan.

Redovisningshandlingarna fastställdes och avgifterna sattes på oförändrad nivå, med ökning av den egentliga FAR-avgiften och motsvarande sänkning av abonnemangsavgiften till servicebolaget. Fastställandet innebar också att 500 tkr avsattes till Stiftelsen FARs Jubileumsfond, utöver de 4.000 tkr från förra året, som i marknadsvärde vuxit till 4.625 tkr på balansdagen.

Karl-G. Giertz och Kenneth Olsson, lämnade styrelsen och avtackades av ordföranden Thomas Thiel. Eftersom Ulf Spång lämnade styrelsen redan i våras fanns tre vakanser, och de fylldes enhälligt med Karin Grann från Ernst & Young i Jönköping, Anders Ivdal från KPMG Bohlins i Göteborg och Torsten Lyth från Ernst & Young i Stockholm.

FARs nämnd har till uppgift att nominera ledamöter i de centrala FAR-organen: styrelse, revisorer, kvalitetsnämnd och, tidigare, disciplinnämnd. Ragnar Andersson från Växjö hade avböjt omval, och stämman valde enhälligt Willard Möller från SET i Helsingborg.

FAR skall enligt stadgarna ha två revisorer. Björn Stenson och först Margaretha Ekefjärd, senare Gunvor Eriksson från Ekefjärds byrå har i flera år haft de befattningarna. Nu har Ekefjärds gått ihop med Lindebergs, där Stenson arbetar. Revisorerna bör komma från olika byråer, menade Nämnden. Revisorerna själva instämde. Stenson fick därför ny medrevisor, Elisabeth Holm från Tommy Holm Revisionsbyrå i Bromma.

Kvalitetsnämnden hade föreslagit en stadgeändring, då stränga beslutförhetsregler medfört praktiska svårigheter under det första året. Stadgarna kräver fulltalighet, men stämman beslöt enhälligt att kvalitetsnämnden skall vara beslutför om mer än hälften av ledamöterna är med. Är nämnden inte fulltalig kan den dock fatta beslut bara om den är enhällig. För stadgeändring krävs beslut på två stämmor. Den ändring som beslöts nu är därför vilande.

Kvalitetsnämnden hade också föreslagit att den byrå som vill skall kunna utse två kvalitetskontrollanter. Det blev stämmans enhälliga beslut, och eftersom regeln inte finns i stadgarna utan i Ordningen för FARs kvalitetskontroll trädde den i kraft omedelbart.