Inte ens veteranerna kunde påminna sig när en extra stämma i FAR senast drog så många deltagare som stämman den 3 februari. 132 ledamöter var representerade, även om många av dem deltog genom fullmakt. Bland deltagarna syntes sex FAR-ordförande och åtskilliga företrädare för FAR-kommittéer och byråledningar. Det var förslaget om obligatorisk föreningsadministrerad kvalitetskontroll som hade dragit så många ledamöter till gamla musiksalen i Norra Latin i Stockholm.

Formellt handlade den extra stämman om hela det vilande beslut till stadgeändringar som antogs av årsstämman i november förra året. Där ingick också att disciplinnämnden avskaffades, att stadgarna allmänt moderniserades efter mönster av aktuell associationsrätt, och att språk och form sågs över. Men kvalitetskontrollen var den enda fråga som väckte debatt.

Per Strandin hade i en motion yrkat avslag på styrelsens förslag i vad det gällde kvalitetskontrollen. Förslaget hade varit ute för kort tid för att tillåta grundliga diskussioner, menade han. Principen att den kontrollerade byrån skall betala sin egen kontroll skulle dessutom leda till en orättvis kostnadsfördelning. Christina Gabrielsson vände sig också mot förslaget och menade att det skulle leda till en dubblering av den statliga Revisorsnämndens arbete.

I de flesta EU-länderna är det revisorsföreningarna som står för hela tillsynen, och där är det naturligt att även kvalitetskontrollen är deras ansvar, sade hon, och Hans Cardell tillfogade att revisorer tycktes ha en övertro på kontroller. FAR borde i stället vidareutveckla sin service med kollegial professionell vägledning, som han hade goda erfarenheter av.

Jan Eriksson, Leif Lundfors, Siv Berlin och Göran Tidström talade för styrelsens förslag liksom FARs ordförande Thomas Thiel, och när debatten var över beslöt stämman med 108 röster mot 24 att införa kvalitetskontrollsystemet.

Resten av förslaget till stadgeändringar godkändes av en enhällig stämma, som också till protokollet lät anteckna ett varmt tack till alla som genom åren arbetat i den nu nedlagda disciplinnämnden och därmed bidragit till att befästa respekten för de auktoriserade revisorernas vilja till självreglering.

Styrelsens förslag till Ordning för kvalitetskontrollen, som inte ingår i stadgarna men skall fastställas av stämman, väckte debatt på en punkt. Christina Gabrielsson återkom till sin kritik av kostnadsfördelningen och yrkade på att kvalitetskontrollen skulle finansieras genom avgifterna till servicebolaget. Styrelsens förslag godkändes dock med 106 röster mot 24.

Slutligen hade stämman att ta ställning till ett förslag från FARs Nämnd till sammansättning av den första kvalitetsnämnden. Några andra förslag framfördes inte. Till ordförande valdes Bo Ribers. Ordinarie ledamöter blev Tommy Bergendahl, Einar Björkander, Göran Ekström, Anders Hellström och Lars Lundberg. Suppleanter blev Carl-Eric Bohlin, Hans Karlsson, Birgitta Lindén, Christer Nilsson, Richard Roth och Lennart Sjölin.