D12 Consolidation of special purpose entities (SPE:s)

Ett SPE är ett företag som sätts upp exempelvis i samband med värdepapperiseringar. Ett önskemål från stiftarna är att företaget inte skall uppfattas som ett dotterbolag utan att verksamheten kan redovisas skild från andra bolag. I förslaget till uttalande sägs att frågan om en SPE är ett dotterbolag eller ej får avgöras från fall till fall beroende på avtalets faktiska innebörd. Faktorer som tyder på att det är ett dotterbolag är exempelvis

  • verksamheten bedrivs på ett sätt som visar att det sker på uppdrag av moderbolaget

  • moderbolaget har möjlighet att ta kontroll över SPE:n och dess tillgångar

  • moderbolaget åtnjuter huvuddelen av de förmåner som SPE:n ger upphov till, samt

  • moderbolaget bär de väsentliga riskerna förknippade med verksamheten i SPE:n.

D13 Jointly controlled entities – Non-monetary contributions of venturers

Frågan gäller om det bolag som skjuter till icke-monetära tillgångar till ett joint venture skall redovisa en vinst eller förlust i samband med överföringen. Enligt förslaget till uttalande får en vinst/förlust redovisas endast om – de väsentliga riskerna och förmånerna förknippade med ägandet har överförts – resultatet kan mätas på ett tillförlitligt sätt, samt- de tillgångar som överförts skiljer sig från de tillgångar som andra delägare överfört. Om en vinst redovisas skall den begränsas till den andel som motsvarar övriga delägares andel i det gemensamt ägda bolaget.

D14 Property, plant and equipment – Compensation for impairment or loss

Om en anläggning förstörs genom brand och bolaget erhåller ersättning från ett försäkringsbolag, hur skall detta redovisas? Enligt förslaget till uttalande skall de olika affärshändelserna redovisas var för sig. Värdenedgångar på anläggningar skall redovisas i enligt med IAS 36 om Impairments. Ersättning från försäkringsbolag intäktsförs när ersättningsfrågan är klar. Den föreslagna redovisningen överensstämmer helt med ett uttalande från BFN, U89:14. Utgifter för den nya tillgången redovisas i enlighet med IAS 16, Property, Plant and Equipment.

D15 Incentives in operating leases

Företag som hyr ut tillgångar kan ge hyrestagaren rabatter eller andra slag av förmåner för att kunna träffa ett hyresavtal. Enligt förslaget till uttalande skall värdet av sådana rabatter och andra förmåner fördelas, normalt likformigt, över hyresperioden i form av lägre hyresintäkter.

D16 Presentation of treasury shares

Treasury shares är sådana egna aktier som ett företag köpt upp för att kunna använda vid ett senare tillfälle. Enligt förslaget till uttalande skall egna aktier redovisas som en avdragspost från det egna kapitalet. Om aktierna senare avyttras redovisas hela försäljningslikviden som en förändring av det egna kapitalet, alltså inte till någon del över resultaträkningen.

Rolf Rundfelt