– Samfundets beslut är felaktigt. Men dessutom är vi besvikna på frånvaron av en konstruktiv dialog. Vi var beredda att diskutera vårt avtal med KPMG med Advokatsamfundet. Men samfundet verkade inte vilja lyssna på våra argument.

Wahlin Advokatbyrå gick i slutet av september 1998 samman med Dahlman Magnusson Advokatbyrå till Magnusson Wahlin Advokatbyrå. Därav de olika namnbeteckningarna i artikeln.

Det säger Tryggve Wahlin och Magdalena Persson på Magnusson Wahlin Advokatbyrå i Göteborg.1

De båda hade velat ha en mer öppen dialog om till vems nytta advokaterna ska bevaka och bevara sitt oberoende.

– När samfundet agerar på det här sättet, då passar inte advokatkostymen på advokater som sysslar med affärsjuridik så bra. Det är inte samma sak att företräda en åtalad för ett brott som att företräda en företagare som ska köpa ett företag. Oberoendet ska finnas där, men det har olika karaktär. Det har inte samfundet tagit hänsyn till.

De undrar också om Advokatsamfundets signal är att Wahlin kunde ha förstört för hela kåren. Reaktionerna från kollegorna är också blandade. Vissa tycker att samarbetet skulle kunnat vara spännande och utvecklande. Andra såg en fara i det och tyckte samfundet fattade ett riktigt beslut.

Oklar gräns

Dessutom vet ännu inte Tryggve Wahlin och Magdalena Persson var gränsen egentligen går mellan ”tillåtet” och ”otillåtet” samarbete.

– Det är ju egentligen en chimär att tro att ett flerårigt samarbete med en och samma revisionsbyrå men utan skrivna avtal, skulle hota oberoendet mindre än ett samarbete där det finns en skriftlig överenskommelse, säger båda.

– För mig, som är något yngre advokat, blev samfundets hantering en chock, tillägger Magdalena Persson. Vad var det egentligen som var så fel? Vi såg det egentligen inte som någon skyldighet att inhämta samfundets godkännande om våra planer, men tyckte att det var bra att vi ändå underrättade samfundet i förväg. Men kontakterna fördes under hot om uteslutning med omedelbar verkan. Dessutom är det bara samfundets styrelse och ingen annan som har rätten att bedöma om ett avtal innebär att oberoendet är hotat. Ett sådant beslut kan inte överklagas. Man kan ifrågasätta om en intresseorganisation ska ha så stor makt. Det är inte rättssäkert.

Av tidigare inlägg i ämnet kan man få uppfattningen att advokaterna på Wahlin slutade på Lagerlöf & Leman bara för att inleda ett samarbete med KPMG. Det är inte sant.

– Vi var några stycken som ville driva affärsjuridik på egen hand, förklarar Tryggve Wahlin som fick ge namn åt den nya byrån. Hur och med vilka vi skulle samarbete visste vi inte då, utan bara att vi ville inleda samarbete för att möta den ökande konkurrensen och efterfrågan av legal service. Dessutom ville vi skapa en nationell byrå och på sikt bygga upp ett internationellt nätverk.

– Samtidigt vet vi att alltfler kunder efterfrågar en helhetslösning, förklarar Magdalena Persson. Kunden kanske arbetar med stora projekt eller ska göra ett förvärv. Då är det viktigt att samarbetet fungerar och att man undviker dubbelarbete.

Att Wahlin sedan valde KPMG beror på att man sedan Lagerlöf & Leman-tiden kände till revisionsfirman, och haft goda erfarenheter av tidigare samarbete.

Man varför tog då inte Tryggve Wahlin och Magdalena Persson anställning hos KPMG och fortsatte som affärsjurister. Varför var det så viktigt att uppträda som advokater i samarbetet?

Förklaringen ligger i advokattiteln. Den garanterar nämligen:

  • Kvalité – klienten kan räkna med att uppdraget fullgörs med fullgott resultat;

  • Oberoende – klientens bästa är det som styr arbetet;

  • Etik – arbetet bedrivs efter fastställda etiska regler;

  • Kontroll – den advokat som inte följer de nu uppräknade arbetsmetoderna riskerar att förlora sin titel.

Klart i avtalet

Det här tog Wahlin hänsyn till i samarbetet med KPMG. I avtalet gjordes mycket klart att respektive yrkens etiska regler skulle tillämpas parallellt, att det inte skulle förekomma några krav på kundrekrytering från endera sidan och att oberoendet gentemot klienten skulle säkerställas. Dessutom var man beredd att justera avtalet efter samtal med samfundet.

– Advokatsamfundet reagerade över att vi skulle acceptera KPMGs strängare regler när det gällde kvalitetssäkring, förklarar Tryggve Wahlin. Det skulle enligt samfundet innebära ett hot mot oberoendet. Vi förklarade att det kunde vi diskutera med KPMG och få en annan lösning på. Men det hjälpte inte.

Wahlin informerade också konkursdomarna i Göteborgsområdet att byrån inte åtog sig konkurser där KPMG hade reviderat företaget. Sedan var man medveten om att det kunde uppstå problem inom konsultverksamheten – att KPMG visade sig ha en klient som kunde innebära jäv för Wahlin.

– Men vi menar att det skulle man kunna lösa från fall till fall utan skada för klienten, säger Tryggve Wahlin.

De befarar att advokatyrket i framtiden kommer att förlora ledamöter som, mot sin vilja, avsäger sig sin titel för att få möjlighet att verka i en stor organisation, utveckla sin kompetens och möta nya utmaningar.

– Det är tråkigt att vi inte fick möjlighet att föra en förutsättningslös diskussion med Advokatsamfundet om detta, avslutar Tryggve Wahlin och Magdalena Persson. Grunden måste ju trots allt vara att kunna möta de nya kraven från våra klienter.

Pär Trehörning