Den 15–16 maj anordnades FEE:s (Federation des Experts Comptables Europeens) tredje eurokonferens, med titeln ”The Detailed Steps in the Changeover to the Euro”. Denna gång i Lissabon tillsammans med det portugisiska revisorsförbundet, CROC (Câmara dos Revisores Oficiais de Contas).

Över 250 personer deltog i konferensen, som bestod av en mix av föredrag och seminarier. Många viktiga ämnen berördes såsom revisorers ansvar, IT-förberedelser, praktiska skattefrågor och kapitalmarknadsfrågor.

Efter ett kort välkomsttal av CROC:s president, Vieira dos Reis, höll Portugals finansminister, Professor Sousa Franco, ett anförande. Han underströk betydelsen av strategiska eurofrågor och var mycket nöjd med det arbete som hittills utförts av revisorskåren.

Yves-Thibault de Silguy, kommissionär på Europeiska Kommissionen med ansvar för EMU-frågor, kunde tyvärr ej själv delta men tog hjälp av den moderna tekniken via en videoinspelning. Han sa att han var mycket imponerad av FEE:s, samt dess medlemmars, arbete. För att försäkra sig om en harmonisk övergång till euron måste alla företag vara väl förberedda och FEE:s arbete gör detta möjligt. Han var också mycket nöjd med alla de eurodokument som FEE publicerat och nämnde bl.a. checklistan med strategiska frågeställningar, dokumentet med rådgivning till revisorer samt IT-dokumentet (se nedan).

Christopher Todd från Europeiska Kommissionen, DG XXIII – Små och medelstora företag, presenterade bl.a. FEE:s undersökning avseende företags förberedelser inför övergången till euron. Studien bekräftade tyvärr att små företag var de som var minst förberedda. Endast 13 % av företagen med mindre än 50 anställda hade vidtagit några åtgärder för att förbereda sig. Det fanns också ett starkt samband mellan företags förberedelsenivå och tillgången på teknisk information. Endast 24 % av de minsta företagen hade fått någon information alls. För att lyckas med en smidig övergång till euron bör företagen, enligt Christopher Todd, inrikta sig på följande nyckelområden; samla information, starta förberedelserna, se over relationen med kunder och leverantörer samt prata med banken.

Franska revisorsförbundets (OEC) vice president, William Nahum, berättade om Frankrikes förberedelser inför euron. Revisorsförbundet i Frankrike är mycket aktivt i sitt euroarbete. I första hand har de fokuserat arbetet på att förklara för revisorerna vad en övergång till euron innebär. De har två personer som arbetar heltid med eurofrågan och de har bl.a. givit ut en CD-Rom med nyttig euroinformation. Den har distribueras till 25.000 personer, varav 15.000 till revisorer och resten till myndigheter och organisationer. Då efterfrågan varit mycket stor planerar de att trycka ytterligare 10.000 exemplar som ska säljas till intresserade.

När nu revisorerna fått information inriktar OEC arbetet på små och medelstora företag. De ska bl.a. organisera ett ”Öppet hus”, en dag då revisorerna tar emot alla som vill komma och ställa frågor.

Flera seminarier

Deltagarna kunde välja bland en rad olika seminarier. Ämnen som behandlades var praktiska redovisningssteg vid införandet av euron, fallstudier av praktiska förberedelser, finansiella tjänster tillgängliga genom banker, en fallstudie om att andra IT-system, praktiska skattefrågor och en workshop om hur stora företag kan hjälpa små leverantörer.

Under det seminarium som behandlade praktiska redovisningssteg vid införandet av euron, ställdes flera frågor om s.k. ”triangulation”. Triangulation innebär att när man växlar från en nationell valuta till en annan inom EMU zonen, så måste man gå via euron, dvs. nationell valuta (1) – > euro – > nationell valuta (2). Denna växelkursmekanism kan innebära höga investeringskostnader i ny mjukvara. I FEE:s nya IT-dokument visas dock att inte alla företag behöver göra denna investering (se nedan).

Ett mycket bra exempel på ett företags praktiska förberedelser gavs av det irländska företaget Smurfit. De har bildat en speciell EMU-kommitté, som arbetar i nära samarbete med företagets högsta verkställande kommitté. De har ökat medvetandet inom företaget genom att arrangera workshops och seminarier. För att få reda på hur euron kommer att påverka företaget har de gjort en grundlig översyn av företagets verksamhet. De har gått igenom strategiska, operativa och IT-frågor. De har haft diskussioner, frågor-och-svar möten m.m. De har i detalj undersökt kunders, leverantörers och konkurrenters beteende. Från detta arbete har de utformat en slutrapport med en åtgärdsplan, tillsammans med ett tidsschema för implementering.

En annan viktig fråga för företag är prissättning av dess varor i euro. En vara som tidigare kostat t.ex. £ 7.99 kommer i och med omräkningen till euro att kosta Eur 11.67. Denna summa har inte samma psykologiska effekt som priset i pund. En ökning av det nya priset till Eur 11.99 skulle innebära en ökning av priset med 2.74 %, medan en sänkning av priset till Eur 11.49 skulle innebära att priset sjönk med 1.51 %. En prissänkning skulle tvinga fram kostnadsbesparingar tillbaka genom leverantörskedjan. Företaget måste därmed fatta beslut om en lämplig prisstrategi. I samband med prissättningen kan frågan om nya förpackningar bli aktuell. Om företaget t.ex. tillverkar yoghurtförpackningar skulle de kunna minska antalet från åtta till sex i varje paket, eller minska mängden i varje burk. En omdesign av en vara kan dock vara kostsam, vilket företaget bör beakta innan ett slutligt beslut fattas.

FEE:s nya eurodokument

Under de senaste månaderna har FEE publicerat tre nya eurodokument, vilka presenterades av FEE:s Euro team.

Göran Tidström, FEE:s vice president och ansvarig för eurofrågor, höll ett anförande om strategiska frågor i samband med införandet av euron. Han underströk betydelsen av att se till hela företaget. Euron skapar både strategiska risker och möjligheter, vilka härrör från den ökade konkurrensen. Göran Tidström sa följande:

Euron kommer till slut att göra det möjligt för oss att fullt ut ta till vara fördelarna från den fria rörligheten av varor, tjänster, kapital och personer. Vi är mitt i en förändringsprocess. Vi måste vara medvetna om att de pågående marknadskrafterna kommer att stärkas och avsevärt accelerera. Det är därför vi alla måste sätta affärsstrategier i centrum. Annars kommer vi inte att ha möjlighet att kunna utnyttja potentialen av processen.

För att företagen ska kunna dra fördel av Europas starka konkurrenskraft kan de börja med att använda FEE:s checklista ”Strategic Issues for Companies arising from the Introduction of the Euro”.

John Hegarty, FEE:s generalsekreterare, presenterade det nya dokumentet ”Advice to Management and the Statutory Auditor on the Impact of the Introduction of the Euro”. Företagsledares ansvar att leda företagets verksamhet gör dem utan tvekan ansvariga för att ta nödvändiga steg för att försäkra sig om att verksamheten är väl förberedd vid införandet av euron. Företagsledare måste se över vad som kan påverka verksamheten och göra upp en plan med passande åtgärder.

Studien måste omfatta samtliga enheter inom företaget, liksom eventuella koncernbolag. Revisorn bör bedömma företagsledarens förberedelser i samband med bedömningen av ”going concern” av företaget. Företagsledningen måste dock förstå att införandet av euron inte förändrar revisorers ansvar, vilket grundas på lag och revisionsregler.

Noel Hepworth, FEE:s Euro projekt ledare, presenterade det nya dokumentet: ”The Euro: Changing your Information Systems”. Euron är inte bara en ny utländsk valuta, och därför räcker det inte med att skaffa eller använda en ”multicurrency” mjukvara för att möta kraven vid övergången till euron. Vissa företag behöver ett avancerat datasystem som klarar av s.k. triangulation, dock inte alla företag (se även notisen t.h.).

Hepworth anser att triangulationsfrågan orsakat alltför mycket onödig oro. FEE:s broschyr indikerar när ett sådant omfattande system är nödvändigt, och när det inte behövs. Huvudbudskapet i rapporten är att ju tidigare du förbereder dig, desto lägre kostnader och risker, även om du beslutar att vänta med att införa euron till slutet av övergångsperioden, dvs. 31 december 2001.

Sammanfattningsvis kan sägas att det var två dagar med mycket intressanta och nyttiga anföranden och seminarier.

Ewa Sallander , Project Manager, FEE

Allt material som refererats till i denna artikel finns tillgängligt på FEE:s Euro websida: www.euro.fee.be. Det går också bra att skicka efter information från FEE:s sekretariat: Rue de la Loi 83, 1040 Bryssel, Belgien, fax: -32-2-285 40 85.