Vårt språkbruk förändras över tiden och därmed också synen på vad som är korrekt svenska. Sådant som inte var acceptabelt i strängare sakprosa för bara några decennier sedan kan i dag vara något som vi inte ens reflekterar över.

Knappast någon reagerar längre på ordföljden i en mening som Lagen är uppbyggd så att om vissa villkor är uppfyllda medges undantag från omedelbar beskattning. Men ännu 1973 påpekade Erik Wellander i sin klassiska ”Riktig svenska” att denna ordföljd var förbehållen det lediga skriftspråket. Den strängare sakprosan krävde: Lagen är uppbyggd så att om vissa villkor är uppfyllda undantag medges från omedelbar beskattning. Denna korrekta bisatsordföljd blir ju tydlig om vi stuvar om meningen och sätter villkoret sist: Lagen är uppbyggd så att undantag medges från omedelbar beskattning om vissa villkor är uppfyllda.

Kan man överhuvudtaget lägga fast en grammatisk språknorm? Ja, det får vi se om några år, då Svenska Akademiens korta, normativa grammatik kommer ut. Den grammatik i fyra band som Akademien givit ut i höst är deskriptiv. Men den som läser noggrant upptäcker här och där kommentarer om hur accepterat ett visst, beskrivet språkbruk är.

En sådan kommentar gäller något som exemplifieras med den autentiska meningen Genom att minska volymen (höja trycket), höjs gasens temperatur, hämtad ur tidningstext. Numera är det inte svårt att hitta den här typen av konstruktioner i tryckt text, t.ex. Genom att som steg ett filtrera bort det tillfälliga makroekonomiskt genererade ”bruset” från företagets resultat erhålles en bild av den ”uthålliga” vinsten, dvs. ett mått på företagets konkurrenskraft.

Vad säger nu Akademien om detta? Jo, ett uttryck som Genom att ... filtrera ... betecknas som infinitivfras i fritt adverbial. Kommentaren som lämnas är att språkvårdare ”mer eller mindre eftertryckligt” avråder från att använda sådana konstruktioner i t.ex. neutralt skriftspråk om inte det tänkta subjektet skrivs ut i den följande satsen.

Vad betyder det? Jo, att språkvårdare hellre vill se: Genom att som steg ett filtrera bort .resultat erhåller vi (eller man eller företaget) en bild av den ”uthålliga” vinsten, ...

Är då språkvårdare rigida paragrafryttare, som inte kan släppa på gamla regler och acceptera de allt friare adverbialen som en förändring av språkbruket? Nej, det som är viktigare än den s.k. subjektsregeln, som traditionellt varit normativ, är att skribenten underlättar för läsaren genom att använda aktiv form och därmed skriva ut subjektet. Det är aldrig fel att som skribent göra klart för sig själv och läsarna vem som är subjektet bakom ett genom att eller ett för att.

Janet Gardell är språkkonsult och arbetar bl.a. med olika språkvårdsfrågor åt FAR. Hon tar gärna emot synpunkter och reaktioner, t.ex. via e-post till jlj.gardell@swipnet.se.