Innehåll

Balans nr 11 1999

Internationellt: Discounting

Ett av IASC:s nya projekt gäller ”discounting”, dvs. hur ett företag skall fastställa nuvärdet av framtida in- och utbetalningar när det upprättar sin balansräkning. Allt fler rekommendationer utgår från nuvärdesberäkningar. Ett exempel som nyligen diskuterats i Redovisningsrådet gäller nedskrivningar. Bland de frågor som projektet skall behandla märks hur företag skall presentera effekten av att tidsvärdet minskar allt eftersom tiden går, dvs. den kontinuerliga uppräkningen av en tillgång eller skuld, valet av diskonteringsränta, hur antaganden om risk och osäkerhet påverkat räntan m.m.

En fråga som är nära kopplad till diskontering gäller hur begrepp såsom ”sannolik” eller ”trolig” skall definieras. Begreppen återkommer på flera ställen i IASC-litteraturen. Definitionen av tillgång enligt föreställningsramen förutsätter sålunda att ”ekonomiska fördelar sannolikt kommer att tillföras företaget” osv. Den enda IAS som för närvarande har en precisering av vad som avses med sannolik är IAS 37 som behandlar avsättningar m.m. I den rekommendationen står att sannolik innebär mer än 50 procent (more likely than not). Det framhålles emellertid i IAS 37 att den preciseringen inte nödvändigtvis gäller för andra rekommendationer.

Ett ”Issues Paper” som innehåller en precisering av de frågeställningar som arbetsgruppen har för avsikt att behandla planeras att ges ut under andra kvartalet år 2000.

Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...