Innehåll

Balans nr 11 1999

Internationellt: EU föreslår regler för miljöredovisning

EU-kommissionen har utarbetat ett förslag till rekommendation om miljöredovisning. Förslaget har samma struktur som rekommendationer från IASC. Efter inledningen som beskriver tillämpningsområdet och ger definitioner kommer avsnitt som behandlar ”recognition and measurement” dvs. med termer som, så vitt jag vet, inte tidigare använts av Kommissionen. Det är ett bra uttryck för internationaliseringen av normgivningen inom redovisningsområdet. Beträffande ”recognition” är lånet från IAS ännu tydligare. Kommissionen skiljer mellan legala och informella förpliktelser vilket är samma begrepp som används i IAS 37 om avsättningar. Även fortsättningsvis är utkastet till rekommendation tydligt upphängd på IAS 37. För de länder som har, eller är på väg att, implementerat IAS 37 tillför därför Kommissionens utkast inget väsentligt utom möjligen vissa krav på upplysningar. Företag skall sålunda bland annat lämna en beskrivning av sin miljöpolicy, vilka åtgärder som vidtagits under de senaste fem åren samt hur företaget påverkas av lagförslag inom miljöområdet.

Rolf Rundfelt