Det blev ingen diskussion på FARs årsstämma när punkten ”diskussion om bildande av ny branschförening” stod på dagordningen. Enligt de ursprungliga planerna skulle ett beslut om en gemensam förening ha fattas samtidigt av de båda revisorsorganisationernas stämmor den 26 november 1999 – men nu blev det ju inte riktigt så.

I stället presenterade ordföranden Ingvar Pramhäll planerna för det fortsatta arbetet på det f.d. projekt Z, nu kallat FAR++. Det handlar fortfarande om en förening för kvalificerade revisorer och specialister men nu är det ett arbete som bedrivs av FAR utan medverkan från SRS. Ett förslag kommer att presenteras under våren.

Tidigare på dagen hade ett av seminarierna handlat om ”En ny organisation för revisionsbyråbranschen”. Där diskuterade Peter Clemedtson, revisor och corporate finance från Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Per Jacobsson, managementkonsult från Arthur Andersen, och Anders Walander, skattejurist på KPMG, under ledning av Ingvar Pramhäll.

Av den diskussionen framgick att specialisterna nog hellre diskuterade branschförening än ledamotsförening – trots ordförandens försiktiga tillrättaläggande – och att intresset hittills varit måttligt.

– Jag vet inte att någon av mina kolleger varit engagerad i frågan, sa Anders Walander.

Så småningom kom man dock fram till att en intresseorganisation – av något slag – nog skulle kunna fungera som ett slags kvalitetsstämpel för de ca 2 000 kvalificerade specialisterna på byråerna.

Man diskuterade också inträdeskrav, sektioner och frågan om varför man inte på en gång kunde öppna den nya föreningen för alla de 10 000 som arbetar på FAR-byråer.

Johan Kjellström från BDO efterlyste än en gång vision och ungdomssatsning före namnfrågor och organisation (se även Balans nr 8–9/1999).

Och specialisterna höll delvis med honom: den nya organisationen måste bejaka den verksamhet som faktiskt pågår i branschen, menade t.ex. Peter Clemedtson.

Referat: Bengt Holmquist