Balans nr 2 1999

Två redovisningsfrågor

I den brittiska tidskriften Accountancy’s januarinummer kommenteras två redovisningsfrågor av intresse också för svenska läsare.

Nedskrivning av kontrakt

Den första frågan gäller nedskrivning av kontrakt. I den rekommendation om avsättningar som Rådet för närvarande arbetar med sägs att om ett företag ingått ett förlustkontrakt så skall en avsättning göras för den väntade förlusten. Den fråga som ställts i Accountancy gäller ett oljeföretag som tecknat ett inköpskontrakt på olja till ett pris som klart överstiger det aktuella spotpriset. Frågan gäller om en avsättning för merkostnaden i förhållande till spotpriset skall sättas av till en reserv.

Svaret är att det beror på. Om det företag som köpt oljan handlar i olja så är det sannolikt att en avsättning skall göras eftersom syftet med inköpet endast är att sälja oljan vidare. Har marknadspriserna sjunkit är det sannolikt att företaget kommer att redovisa en förlust på försäljningen om inte en avsättning görs.

Skulle däremot oljan användas i den egna verksamheten, exempelvis för produktion av plast eller liknande, så är avsättningen beroende av om det pris som företaget förväntar sig från en försäljning av den färdiga produkten ger täckning för det höga inköpspriset eller ej. Om företaget erhåller täckning är inte kontraktet ”betungande” (onerous) och en avsättning skall då inte göras. Denna slutsats stämmer överens med skrivningen i Rådets lagerrekommendation, RR 2.

Negativ goodwill

Den andra frågan gäller synen på negativ goodwill om ett företag förvärvat aktier i ett investmentbolag till ett pris som understiger ett beräknat substansvärde. (Frågan i Accountancy gäller ett fastighetsbolag. För att få frågan bättre anpassad till ett aktuellt svenskt problem har den dock gjorts om något.) Det normala när vi förvärvar aktier med ”rabatt” är att vi skriver ner värdet på förvärvade tillgångar. Den principen fungerar dock inte vid förvärv av aktier i ett investmentbolag vars tillgångar har ett värde som lätt kan fastställas.

Ett svar som ligger nära till hands är att säga att man gjort ett förmånligt köp vilket leder till att den negativa goodwillen intäktsförs omedelbart. Ett bättre svar ges i Accountancy. Där utgår man ifrån att den eventuella vinst som det förvärvade företaget gjort vid förvärvet inte är konstaterad förrän de förvärvade aktierna säljs. Den negativa goodwillposten redovisas följaktligen som en avsättning vilken löses upp först i samband med försäljning.

Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...