Innehåll

Frågan om redovisning av kostnader för omstrukturering i samband med förvärv behandlas i en nyligen utgiven rekommendation av IASC (IAS 22 revised 1998). Enligt den rekommendationen medges en avsättning under förutsättning att det förvärvande företaget angett i samband med offentliggörandet av förvärvet att det har för avsikt att genomföra vissa åtgärder. Åtgärderna måste också preciseras inom en tremånadersperiod.

IASC:s beslut att tillåta avsättning kritiserades av flera av IASC:s ledamöter för att stå i strid med IASC:s principer för redovisning av avsättning som de kommer till uttryck i IAS 37. Eftersom det förvärvande företaget knappast kan anses ha en skyldighet att genomföra omstruktureringsåtgärder innan förvärvet är genomfört saknas nämligen den grundläggande förutsättningen för att få redovisa en avsättning, dvs. att det föreligger ett åtagande.

Australien är ett av de länder som förklarat att deras ambition är att införa IAS. I en diskussions-PM tas frågan upp om hur avsättningar för omstruktureringskostnader i samband med förvärv bör redovisas. Det australienska redovisningsrådet föreslår där att man skall gå emot IAS 22 (revised) eftersom någon skyldighet att genomföra åtgärderna inte föreligger. Avsättningen skall istället redovisas i det förvärvade bolaget om förutsättningarna motsvarande IAS 37 är uppfyllda. Avsättningar för kostnader avseende åtgärder som bolaget kan avstå från att genomföra är inte avsättningsgrundande. Det är sålunda inte förenligt med Australiens uppfattning om hur IAS 37 skall tolkas att göra avsättningar exempelvis för åtgärder som har med utbildning av personal, byte av ekonomisystem, flyttning av kontor etc. avsättning kan endast göras för åtgärder som leder till åtaganden gentemot utomstående, exempelvis varsel om personalinskränkningar.

Rolf Rundfelt