EUs kontaktkommitté sammanträder i juni, i första hand för att diskutera EUs hållning till IASC. Som tidigare framgått har EU-kommissionen fört fram starkt kritiska synpunkter på IASC:s förslag till ny struktur. Vad man särskilt vänder sig emot är att avgörande beslut om redovisningsrekommendationer skulle fattas av en liten grupp av experter utan reellt inflytande från den stora gruppen medlemsländer (inklusive kommissionen).

EU-kommissionen förklarade redan 1995 att de avsåg att arbeta tillsammans med IASC i stället för att utveckla egna europeiska rekommendationer. Vad kommissionen nu vill uppnå är att fördjupa det här samarbetet. Det man erbjuder IASC är att tillåta, eller rent av kräva, i första hand noterade företag, att upprätta sina årsredovisningar på basis av IAS. Ett sådant steg skulle föregås av att man moderniserar EU-direktiven och att man inarbetar IASC:s föreställningsram i direktiven.

Att förslaget läggs fram nu är säkert ingen tillfällighet utan kopplat till diskussionen om IASC:s framtid. IASC:s ledning träffade nyligen kommissionären Monti. Monti informerade säkert om planerna på att modernisera direktiven men också att kommissionen skulle dra tillbaka sitt stöd till IASC om den framtida strukturen skulle uppfattas som ”odemokratisk” dvs. allt för mycket FASB-influerad.

Kontaktkommittén kommer också att diskutera SIC:s uttalande om återköp av egna aktier (SIC 16). Enligt SIC skall kostnaden för återköpta egna aktier dras av från det egna kapitalet. Det är alltså inte tillåtet att redovisa egna aktier som tillgång. Enligt direktiven är en tillgångsredovisning möjlig men det är inte ett krav. Kommissionen anser därför att det inte finns en direkt konflikt mellan SIC 16 och direktiven. Ändå menar man att det finns ett problem, nämligen för de företag som bedriver handel i egna aktier. Vad kommissionen alltså skulle vilja uppnå är ett undantag för egna aktier som ingår i ett handelslager. Problemet är för övrigt detsamma för egna obligationer som utgör en del av ett handelslager.

Det här är frågor som tagits upp av den svenska Akutgruppen. Det mest sannolika är att Akutgruppens uttalande kommer att följa SIC 16 vilket innebär att det inte skulle vara tillåtet att ta upp egna aktier (eller andra egna värdepapper) som tillgång, ens i det fall det rör sig om ett handelslager.

Rolf Rundfelt