Balans nr 8–9 1999

En ny branschorganisation: FAR och SRS i otakt om nya föreningen

Arbetet med den nya revisorsföreningen går vidare enligt den reviderade tidplanen från i våras (se faktaruta nedan). Men när detta skrives är det inte klart i vilken utsträckning de godkända revisorerna i SRS längre är med i processen.

– FAR går vidare med projekt Z för att förverkliga visionen om en ny organisation som avspeglar hela revisionsbranschen som den verkligen ser ut idag, säger FARs ordförande Ingvar Pramhäll till Balans.

Han tillägger:

– Jag är övertygad om att FAR och SRS kommer att nå en enighet om det här.

Inte heller de godkända revisorernas organisation vill tro att detta är slutet för projektet:

– Vi är fortfarande positiva, många känner att det är en bra idé och jag hoppas verkligen att detta inte är slutet för tanken på en gemensam organisation, säger SRS ordförande Leif Edling.

Men vad är det då som har hänt? Balans har talat med personer med insyn i processen och ska försöka redogöra för läget (som det såg ut i mitten av september):

I Martin Johanssons till diskussionsunderlaget fogade reservation fanns farhågor för att balansen mellan små och stora byråer skulle kunna rubbas, inte minst då storbyråernas specialister kom in i föreningen. Han efterlyste någon form av garanti (kvotering) för att den balansen skulle upprätthållas.

SRS skärpte hållningen

Efter vidare diskussioner och processer inom SRS skärptes hållningen något i ett brev till FAR och det stod klart att de godkända revisorernas (delvis nya) representanter nu inte skulle acceptera förslaget till prospekt och stadgar.

– Ja, vi klargjorde vår ställning, kommenterar Leif Edling.

FAR drog då slutsatsen att SRS för närvarande inte var villiga att fortsätta arbetet enligt den föreliggande planen. Och efter FARs styrelsemöte i Göteborg den 6 september går alltså projektet vidare enligt tidplanen.

SRS sände sedan ut diskussionsunderlaget. I en bifogad kommentar skriver man bl.a. att en enig styrelse dock inte ställer sig bakom förslaget.

Man pekar på fyra huvudpunkter där SRS har avvikande uppfattningar:

  • Inflytandet för revisorer som arbetar vid mindre byråer eller är verksamma vid större byråer som huvudsakligen arbetar med mindre och medelstora företag. Här måste en ny organisation spegla hela branschens intressen (alltså i stort sett det som framfördes i reservationen).

  • I den nya organisationens dagliga verksamhet säkerställs inte att de frågor som rör grupperna ovan prioriteras och får tillräckliga resurser.

  • Mål och vision för den föreslagna revisorssektionens verksamhet saknas. Organisationen blir oöverskådlig och hierarkisk med risk för centralstyrning i stället för demokrati.

  • På lång sikt bör det bara finnas en kategori revisorer i Sverige. Diskussionsunderlaget tar inte ställning i den frågan.

Därutöver kommenterar man bl.a. frågor kring specialisternas medlemskap och avgiftssystemet.

Projektarbetet tycks ha kommit i otakt.

– Vi har haft olika tidsaxlar, säger Leif Edling. Vi har alltså försökt ta ställning till det underlag som fanns.

Ingvar Pramhäll bekräftar:

– Vi sa att diskussionsunderlaget kan ligga till grund för ett prospekt, medan SRS ser det som ett prospekt. Det är väl ett av problemen.

Nu kommer SRS att ha seminarier ute i lokalavdelningarna under hösten ”för att alla medlemmar skall få möjlighet att framföra sina synpunkter”.

Och FAR jobbar vidare enligt plan – med en förhoppning om att SRS åter ska komma med i arbetet:

– Det kan ju vara olika tempo i att ta ställning till det här, säger Pramhäll.

SRS där kraven på medlemsdemokrati och medinflytande paras med en misstänksamhet mot ett alltför starkt FAR har alltså framfört många invändningar. Det finns krafter inom SRS som vill fortsätta, men vad händer om kulturskillnaderna blir för stora, om det inte går att i rimlig tid enas i en organisation?

I den farans riktning ligger enligt flera bedömare risken att vi får en ny organisation med auktoriserade revisorer och en hel del godkända revisorer som arbetar på större byråer, tillsammans med specialister, varav några ju är kända profiler som ytterligare kan göra den nya föreningen synlig och attraktiv. Det bör dock betonas att specialisternas intresse för att organisera sig i den nya föreningen hittills varit relativt svalt.

Kvar blir möjligen en försvagad organisation som tar hand om mindre byråer och revisorer som arbetar med mindre företag. I den polariserade situationen finns det anledning att fråga sig hur stora resurser den senare organisationen kommer att få.

Bakgrund

De aktuella planerna för en gemensam förening (som även skulle inkludera specialister) behandlades första gången vid informella möten mellan representanter för Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS i samband med IFAC-kongressen i Paris hösten 1997.

29 september 1998 gick ett meddelande till alla ledamöter: ”FAR och SRS överväger en ny branschorganisation”. Tanken var att kunna starta till millennieskiftet.

Vid möten under hösten diskuterades projekt Z, som det kom att kallas, i lokalavdelningarna; den vanligaste frågan tycktes då vara den om specialisternas roll.

Under våren stod det klar att projektet skulle försenas, bl.a. på grund av att det inte hunnit förankras ute bland ledamöterna i SRS. Den reviderade tidplanen räknade i stället med en start den 1 maj år 2000. Första beslut skulle tas 26 november (då FAR har årsstämma) och det slutliga beslutet den 8 april (då SRS har årsstämma).

Inför SRS årsstämma den 17 juni 1999 och ett extramöte i FAR samma dag skrev projektgruppen ett diskussionsunderlag med visioner och stadgeförslag. Till det fogades även en sen reservation om mindre byråers inflytande från SRS verkställande direktör Martin Johansson.

Bengt Holmquist

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...