Balans nr 8–9 1999

En ny branschorganisation: Revisorsförsäkringen och år 2000-skadorna Revisorsnämnden vill inte ge dispens men det blir inga disciplinära åtgärder

Ingen revisor kommer att förlora sin auktorisation eller godkännande på grund av försäkringsbolagens undantag för år 2000-skador (IT-skador) i revisorsförsäkringen. Det har Revisorsnämnden uttalat. Men nämnden vill i princip inte godkänna försäkringsvillkor med sådant undantag eller ge dispens från kravet på fullständiga villkor vilket FAR kräver.

Vid sitt sammanträde den 27 augusti ställde sig nämndens styrelse bakom det underhandsbesked som kansliet tidigare har givit bland annat FAR.

Föreningen skrev nämligen till Revisorsnämnden i juni och konstaterade att försäkringsbolaget Skandia sagt upp sina revisorsförsäkringar eftersom nämnden inte givit dispens för år 2000-skador. Nu förväntade sig FAR åtgärder från nämnden för att förhindra avauktorisation av de berörda revisorerna.

Nämndens besked innebär att ”nämnden inte kommer att vidta disciplinär åtgärd förutsatt att den försäkring revisorn omfattas av i övriga avseenden har godkända villkor”.

– Det väsentliga för revisorerna måste ändå vara att de nu vet att de inte kommer att drabbas av några sanktioner endast på grund av att de har en försäkring med undantag för år 2000-skador, förklarar Christer Lefrell, kanslichef på Revisorsnämnden.

– Vi är inte nöjda med det beskedet, även om det är i rätt riktning, replikerar Anders Strömqvist, FARs föreningsjurist. Vi bedömer att nämndens uttalande inte är förvaltningsrättsligt bindande. Revisorsnämnden borde ha kunnat ge dispens från kravet på en fullständig försäkring. Men eftersom nämnden inte vill ge någon dispens innebär det att många revisorer kommer att ha försäkringar som nämnden i princip inte godtar. Revisorer med sådana försäkringar ska enligt gällande lagar och praxis avauktoriseras. Det kommer nämnden alltså inte att göra, vilket är bra.

Och Anders Strömqvist fortsätter:

– Men för att ta fullt ansvar som tillsynsmyndighet borde nämnden med ett bindande beslut – generellt eller i de enskilda fallen – godta försäkringar med undantag för år 2000-skador. Annars kommer de enskilda byråerna och revisorerna att känna en berättigad osäkerhet om vad som egentligen gäller och vad de ska svara oroliga klienter.

Kritik även mot bolagen

Men försäkringsbolagen får också viss kritik från Anders Strömqvist:

– Jag har viss förståelse för försäkringsbolagens agerande, men jag tycker samtidigt att fler bolag borde ha vågat sig på individuella riksbedömningar, i likhet med AIG-Europe där FAR har en gruppförsäkring. Om det gäller en sedvanlig revisionsverksamhet där revisorn utfört sitt arbete enligt lag och god revisionssed, borde det vara mycket svårt att finna en grund för ett skadeståndsanspråk mot revisorn om det skulle bli något fel på grund av millennieskiftet. Det är företaget och dess ledning som fattar de avgörande besluten som kan medföra skada.

– Saken blir något mer svårbedömd om det gäller ett rent konsultuppdrag, fortsätter han. Men även där menar jag att det yttersta ansvaret ligger hos företagsledningen. Ansvar för revisor bör endast kunna ifråga när han eller hon lämnar tydliga garantier att exempel vissa datasystem ska klara millenieskiftet och så vidare. Men jag tror att det är ytterst få revisorer som lämnar sådana garantier. I vart fall borde man kunna minimera risken genom att använda friskrivningsklausuler.

Anders Strömqvist får stöd av Urban Engerstedt, chefsjurist på KPMG, som också hade hoppats på ett klarare beslut från Revisorsnämnden:

– Det räcker inte med en allmänt hållen förklaring att nämnden inte kommer att upphäva auktorisationen för den revisor som saknar ett fullgott försäkringsskydd. Den enskilde revisorn måste få ett rakt, officiellt besked om att han eller hon har en försäkring som Revisorsnämnden godkänt trots ett undantag om år 2000-skador.

Han tycker dessutom att de bolag som gör undantag eller till och med säger upp försäkringarna överreagerar:

Fokus på fel personer

– Åtgärderna sätter fokus på fel personer. Överhuvudtaget har intresset för och debatten kring ansvaret snedvridits. Det är inte revisorn som är ansvarig för ett beslut eller en åtgärd. Det är företagsledningen. Endast i de fall där revisorn i egenskap av konsult uttryckligen har försäkrat att ett beslut får en viss konsekvens börjar man närma sig ett ansvar som kan vara skadeståndssanktionerat. Men så arbetar ju inte en revisor. Revisorn ger råd och vägledning men gör samtidigt klart att det är företagsledningen som fattar besluten.

Även Marcus Näslund, chefsjurist på Ey Law (Ernst & Young) är kritisk mot Revisorsnämnden:

– Nämnden tvingar i princip en yrkesgrupp att teckna en försäkring som kanske inte finns på marknaden eller i vart fall inte är tillgänglig för alla. Det blir mycket märkligt. Försäkringsbolagen ingår i en affärsdrivande bransch och denna bransch bestämmer vilka produkter som erbjuds, inte myndigheterna. Sedan kan Revisorsnämnden försöka förklara för branschen att villkoren på en försäkring ska se ut på ett visst sätt. Men om leverantörerna inte är villiga att uppfylla de villkoren, ja då är det inte mycket vi kan göra.

Sverige är inte en isolerad marknad

Marcus Näslund påminner också om att Sverige inte är en isolerad försäkringsmarknad.

– Marknaden är global idag. Återförsäkringar sker ofta utomlands. Men om inget bolag vill lämna en återförsäkring utan undantag för skador på grund av år 2000-talet, då blir det naturligtvis ingen försäkring överhuvudtaget.

Han påminner om att även försäkringsbolag måste ta ansvar inför sina ägare.

– Om vi tar Skandia som ett exempel har de lång erfarenhet av att beräkna förmögenhetsförluster för revisorer. Men de och andra bolag saknar naturligtvis historik av IT-skador på grund av millenieskiftet. Ingen har erfarenhet av skadeprofil, skadornas omfattning och karaktär. Det är närmast omöjligt att bedöma riskerna.

Det bolag som inte gör undantag för år 2000-skador måste självfallet ha ett ordentligt beslutsunderlag för detta ställningstagande enligt Marcus Näslund:

– Hur ska ett försäkringsbolag, som oförbehållsamt erbjuder försäkringar utan undantag och som drabbas av enorma krav eller hamnar i kostnadskrävande processer förklara för ägarna hur de bedömt riskerna när de erbjuder sådana försäkringar? Hela försäkringsbranschen handlar om riksbedömning.

Han tillägger att en annan anledning till undantaget kan vara att försäkringsbolagen slipper processer:

– Man konstaterar bara att försäkringen inte gäller dessa skador, och så slipper man bekymra sig för att överhuvudtaget behöva figurera i en process med vad det innebär i arbetsinsatser, exponering i rättegångskostnader, reserveringsproblematik m.m.

Finansinspektionen, som är tillsynsmyndighet för bland annat försäkringsmäklare, har en annan inställning än Revisorsnämnden. Inspektionen har beslutat att medge undantag för år 2000-skador i ansvarsförsäkringen för försäkringsmäklarna.

Finansinspektionen hade inget val

– Eftersom försäkringsbolagen inte var villiga att ge en fullvärdig försäkring, hade vi inget val, förklarar Bo Lundgren, chef för rättsenheten på försäkringsavdelningen. Inför den situation som råder anser vi ändå att försäkringen är tillfredsställande.

Samtidigt anser han att försäkringsbolagens agerande är märkligt.

– En försäkringsmäklare kommer aldrig in i detaljer som exempelvis ett företags problem med millenieskiftet. Mäklaren förmedlar en försäkring för företaget. Sedan har han eller hon naturligtvis en upplysningsplikt om vad försäkringen täcker, men jag har svårt att tänka mig hur en försäkringsmäklare ska kunna hållas ansvarig för en år 2000-skada.

Varför avvisade då Revisorsnämnden FARs och andras krav på dispens?

– Vi är ytterst återhållsamma när det gäller att medge undantag från kravet på en heltäckande försäkring, konstaterar Christer Lefrell. Det kan vi göra när det finns särskilda skäl som det står i revisorslagen. Vi anser att undantagsregeln är tillämplig i princip endast för revisorer som är aktiva utomlands och som inte bedriver någon form av verksamhet i Sverige. Att medge dispens i det här fallet skulle urholka grundtanken med försäkringskravet.

”Revisorerna kan sluta med IT-rådgivning”

– Alternativet är att revisorerna slutar med rådgivningen på IT-området, tillägger han frankt. Jag kan förstå försäkringsbolagens skepticism när det gäller revisorernas roll som rådgivare i detta fall. Det är ju där problemen ligger, inte med de uppgifter revisorerna har att fullgöra inom ramen för den lagstadgade revisionen.

Han tillägger att det givetvis inte kan uteslutas att någon försäkringsgivare så småningom framträder som är villig att ge en försäkring utan undantag:

– Det finns trots allt konkurrens inom försäkringsbranschen.

Och samma vecka som denna artikel skrevs skickade försäkringsbolaget Salus Ansvar Sakförsäkringsaktiebolag villkor för en revisorsförsäkring för granskning av Revisorsnämnden.

Försäkring utan undantag?

– Vi undersöker för närvarande möjligheterna att lansera en försäkring eventuellt utan undantag för år 2000-skador, förklarar Rolf Röstlund, bolagets produktansvarige. Men hur den kommer att se ut i slutskedet är för tidigt att uttala sig om.

– Grunden i deras förslag överensstämmer med våra krav, vi har bara några smärre frågetecken att reda ut, förklarar Åsa Arffman, avdelningsdirektör på Revisorsnämnden. Vi ser positivt på bolagets initiativ.

Ett annat exempel är FARs gruppförsäkring i AIG-Europe. Den och även Svenska Revisorsamfundet SRS:s försäkring gäller fullt ut utan undantag. Detta gäller även nya försäkringstagare. Men AIG-Europe gör en sedvanlig riskbedömning av varje byrå, och bedömer då även år 2000-skador.

Gäller inte alla

FARs gruppförsäkring gäller dock endast för byråer med FAR-ledamöter och högst 20 auktoriserade och/eller godkända revisorer.

– Tyvärr kan inte oorganiserade auktoriserade revisorer komma in i FAR före årsskiftet eftersom de inte hinner utföra kunskapsprovet som krävs för medlemskap, förklarar Anders Strömqvist.

I ledamotskåren finns alltså flera kategorier som inte kan lösa sin försäkringsfråga via ledamotskapet i FAR:

  • Byråer med fler än 20 revisorer

  • Byråer som inte har några FAR-ledamöter

  • Ledamöter i FAR som inte kan teckna försäkring i AIG-Europe på grund av att de inte klarar försäkringsbolagets riskgranskning

FAR såg alltså under försommaren framför sig att en icke obetydlig del av revisorskåren skulle komma att sakna en fullvärdig försäkring. Men enligt revisorslagen måste en revisor ha en försäkring. Och Revisorsnämnden hade ju förklarat att de inte accepterade några undantag. Rent formellt skulle då de berörda medlemmarna arbeta under ett ständigt hot att förlora sin auktorisation. Därav kravet på åtgärder från Revisorsnämndens sida.

Bakgrund

Försäkringsbolaget Skandia tog under 1998 ett policybeslut som innebar att bolaget i sina försäkringar på företagsområdet gjorde undantag för tidsfel i datorfunktioner vid millenieskiftet (år 2000-skador). Bolaget friskrev sig alltså för sådana skador.

På grund av policybeslutet skrev Skandia till Revisorsnämnden och frågade om nämnden kunde medge dispens från den lagstadgade revisorsförsäkringen med nyss nämnda undantag.

Revisorsnämnden avvisade förslaget. Ett undantag skulle inte längre ge ett fullgott skydd för ersättningsskyldighet i revisors verksamhet i enlighet med vad som stadgas i revisorslagen, förklarade nämnden.

Enligt kanslichef Christer Lefrell väckte dock kansliet tanken att försäkringsbolagen skulle kunna reducera undantaget att gälla endast rådgivning. Den lagstadgade revisionen skulle alltså även i fortsättningen omfattas av försäkringen.

– Men det har vi ännu inte fått någon reaktion på.

På Skandia har man inte nåtts av det förslaget från Revisorsnämnden.

– Vi har inte haft någon dialog med Revisorsnämnden, säger Jan Hemminger, chef för underwriting ansvar på Skandias näringslivsdivision. De meddelade bara att de inte accepterade några undantag från ansvarsförsäkringen.

Följden blev att Skandia sade upp samtliga revisorsförsäkringar varpå drygt hundra revisorer stod helt oförsäkrade. Det gick och går i och för sig att teckna en ny försäkring efter sedvanlig riskbedömning, men med undantag för år 2000-skador. Detta gäller också för helt nya försäkringstagare.

– Det här är inte riktat mot revisorer, förklarar Jan Hemminger. Eftersom ingen idag kan värdera skadorna vid en krasch vid årsskiftet har hela försäkringsbranschen undantagit skador på grund av millenieskiftet. Av samma skäl tror jag att det inte finns någon revisionsfirma som vågar ställa säkerhet för försäkringsskador utan undantag och inte heller något försäkringsbolag som vill stå för en återförsäkring. I stort sett kommer antagligen skador på grund av övergången till nytt årtusende att vara oförsäkrade.

Pär Trehörning

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...