Auktor revisor Ingvar Pramhäll, ordförande i FAR, tror inte alls på artikelförfattarnas scenario (se föregående artikel, En (o)möjlig revisorsroll?), där externa revisorer övertar de statliga skatterevisorernas uppgifter:

– Redan idag tillgodoser ju revisorerna mycket av det här samhällsintresset genom att se till att hela redovisningen blir korrekt.

– Att införa en granskning åt helt nya intressenter, i det här fallet skattemyndigheten, vore att börja vandra längs en farlig väg, påpekar Pramhäll. Nästa gång kan det vara t.ex. bankerna som menar sig ha rätt att börja ställa speciella krav på de externa revisorernas arbete.

Han betonar också att det här är en diskussion som kommer upp med jämna mellanrum – och att sådana funderingar hittills avvisats av de flesta intressenter.

– Inte heller t.ex. skattemyndighetens relativt nyligen avgivna remissvar på Revisionsbolagsutredningen ger egentligen någon näring åt sådana här funderingar, säger FARs ordförande.

– En sådan utveckling som de båda författarna skisserar skulle dessutom skjuta förtroendet mellan revisorn och klienterna i sank, betonar han. Dessutom strider det mot hela den internationella utvecklingen.

Bengt Holmquist