Innehåll

Balans nr 1 2000

FAR-dagen 1999: En ny syn på oberoende, hot och objektivitet

I det mest välbesökta seminariet på FAR-dagen gick auktor revisorerna Anders Holm, KPMG (Regelkommitténs ordförande) och Gilbert Larsson, SET (medlem av regelkommittén och FARs styrelse) genom det som kallats En logisk syn på oberoendet.

Det handlar om en internationell utveckling där synen på revisorns oberoende ändrats från regelstyrning, intuitiva bedömningar och nationella olikheter till ramverk, logiska analysmodeller och internationell harmonisering.

Denna nya syn har vuxit fram genom bl.a. den engelska föreningens (ICAEW) modell, EUs grönbok och FEE:s rapport Statutory Audit Indepence och nått den svenska Revisionsbolagsutredningen. (För en utförlig sammanfattning av utredningens syn hänvisas till Björn Marklands artikel i Balans nr 4/99).

I analysmodellen finns alltså skyldighet för revisorn att för varje uppdrag pröva de omständigheter som kan rubba förtroendet för opartiskhet eller självständighet. Och om det föreligger förtroenderubbande omständigheter ska man avböja eller avsäga sig uppdraget. Dock kan man åta sig uppdraget om ”erforderliga motåtgärder” kan vidtas.

Hoten mot opartiskheten och självständigheten kan vara egenintresse, självgranskning, partsställning, vänskap/förtroende, skrämsel eller hot. De kan vara allmänna eller knutna till uppdraget. De behöver inte gälla revisorn själv utan även hela revisionsgruppen.

Mot denna bakgrund gick man sedan igenom katalogen av risker och möjligheter i olika fall och pekade på de exempel finns i t.ex. Revisionsbolagsutredningen, FEE-rapporten och ett nytt utkast från IFAC.

De här reglerna gäller auktoriserade och/eller godkända revisorer (i hel revisionsgrupp) liksom indirekt andra medarbetare på byråerna. De konsulter som beviljas inträde som ledamöter i ett nytt FAR omfattas givetvis också.

Avslutningsvis gavs några exempel på situationer som måste bedömas: Hjälp till klient med urval vid anställning, värdering vid företagsförvärv, due diligence-utredningar, hyresförhållande med klient och flera andra exempel.

Balans återkommer i ett senare nummer med en genomgång av den pågående utvecklingen vad gäller lag och praxis beträffande bl.a. oberoende- och jävsfrågorna.

Staffan Eklöf, Bengt Holmquist och Åsa Johansson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...