Innehåll

Balans nr 1 2000

FAR-dagen 1999: Ska revisorer och advokater få rätt att samarbeta?

Under titeln Juridiska tjänster ledde advokaterna Claes Sjölin och Terje Grönn – den senare även generalsekreterare i Den norske Revisorförening – ett seminarium om olika frågor förknippade med Multi Disciplinary Partnership, MDP.

MDP avser samarbete som för att etablera en bred kompetensbas förenar verksamhet i företag på marknader för t.ex. redovisning, revision, skatte- och affärsrådgivning, juridik och IT i samma organisation.

Här avsågs i första hand samarbete som revisionsbolag och advokatbyråer har sökt etablera. Dessa har nekats dispens av Advokatsamfundet med hänvisning till att advokaternas oberoende skulle äventyras om revisorer medgavs delägarskap i rörelsen.

Seminariet delades in i fem avsnitt som speglade gällande svensk rätt, pågående mål i EG-domstolen, MDP i Norge, konflikter och möjligheter, samt rådande svenskt synsätt på MDP.

Claes Sjölin talade om svensk gällande rätt och praxis avseende sammanslagning av advokatverksamhet med annan verksamhet. Av rättegångsbalkens kap. 8 § 4 st. 3 framgår att Advokatsamfundet har möjlighet att ge dispens för sammanslagningar. Man har dock intagit en restriktiv hållning och inte lämnat någon dispens.

I EG-domstolen pågår sedan mitten av augusti ett mål som hänskjutits dit för förhandsavgörande. Nederländska PricewaterhouseCoopers hade inlett ett samarbete med en advokatbyrå men fått det underkänt av det nederländska advokatsamfundet. Detta ville inte tillåta samarbete som skulle kunna äventyra advokaters oberoende.

Den fråga som EG-domstolen prövar är om advokatsamfundets regler anses strida mot Romfördragets förbud mot otillåten konkurrensbegränsning resp. om tillämpningen av reglerna utgör ett missbruk av dominerande ställning. Enligt tidigare praxis kan ett advokatsamfund anses utgöra en företagssammanslutning. Romfördragets artiklar motsvaras i den svenska konkurrenslagens §§ 6 resp. 19.

Terje Grönn sammanfattade förhållandena för MDP på den norska marknaden. Där är samarbete mellan advokatbyråer och revisionsbyråer i princip möjligt och t.ex. räknas PricewaterhouseCoopers som en av Norges fyra största advokatbyråer. Den stora frågan i Norge är i stället vissa konsekvenser av att advokater och revisorer lyder under helt olika oberoenderegler. När avtal träffas mellan revisions- och advokatbyråer blir kårerna bundna av den andra kårens regler vilket naturligtvis blir svårhanterligt.

Seminariet övergick sedan till att belysa konflikter och möjligheter:

Till fördelarna med MDP hör större marknad, vidare klientbas, kortare informationsvägar mellan experter och minskad konjunkturkänslighet.

Till frågetecknen hör jävsproblem, oberoendekonflikter och en begränsning av klienter p.g.a. revisorsrollen.

Mot bakgrund av utvecklingen och målet i EG-domstolen kan man undra om det svenska synsättet kommer att förändras. Advokatsamfundet har nyligen förklarat att det inte tänker ändra ståndpunkt. Det blir därför intressant att följa utvecklingen i EG-domstolen. Skulle regeringen ingripa och i så fall till stöd för vilken sida? Hur agerar EG:s övriga medlemsstater?

Claes Sjölin betonade att Advokatsamfundet har ett drygt år på sig att ta ställning. Därför vore det kanske klokt av samfundet att besluta om lämpligt utformade dispensvillkor i stället för att passivt avvakta utvecklingen.

Av Staffan Eklöf, Bengt Holmquist och Åsa Johansson