IASC sammanträder i Tokyo den 16–20 oktober. Programmet är mindre digert än vanligt vilket återspeglar att det rör sig om IASC:s sista egentliga sammanträde. Visserligen finns ett möte inplanerat till mitten av december. Det är dock tänkt framför allt som en avskedsföreställning, möjligen i kombination med ytterligare diskussioner om redovisningen av finansiella instrument.

Den viktigaste frågan i Tokyo gäller beslut om att ge ut en rekommendation om Agriculture. Ur svensk synvinkel är detta intressant eftersom det berör skogsföretagen. Om förslaget till ny rekommendation går igenom skall skogsföretagen ta upp det verkliga värdet av sina skogsinnehav i sina balansräkningar och redovisa värdeförändringarna löpande i resultaträkningen. Om förslaget går igenom är ännu oklart. Det skulle dock förvåna mot bakgrund av att rösterna var 8–8 när ett liknande förslag lades fram rörande värdering av förvaltningsfastigheter. Kompromissen den gången blev att man införde ett fritt val mellan verkliga värden och anskaffningsvärden. Det skulle inte förvåna om resultatet blev detsamma för det nu aktuella projektet.

Av vikt för Sverige är också ett beslut om ändring av rekommendationen om pensioner. Om det förslag som lagts fram för styrelsen antas innebär det att svenska företag kommer att kunna nettoredovisa sina pensionsskulder mot eventuella tillgångar i sina pensionsstiftelser.

Ytterligare en punkt på agendan är att IASC, vid detta liksom många av de tidigare sammanträdena, kommer att diskutera det förslag till ny rekommendation om finansiella instrument som är tänkt att ersätta IAS 39. Förslaget är i stort sett klart och kommer antagligen att skickas ut före årets slut.

Slutligen kan nämnas att några av de som deltar i sammanträdet antagligen kommer att intervjuas om sitt intresse av att medverka i den nya styrelsen. Bortåt 200 personer har anmält sitt intresse av att medverka. Enligt uppgift har ett fyrtiotal av dessa valts ut för intervjuer, varav alltså några i samband med Tokyo-mötet. Ett besked om vilka som utsetts kommer i bästa fall i mitten av november. Det betyder antagligen att det inte blir möjligt att börja arbetet i den nya styrelsen från årsskiftet som planerat. En tidpunkt som nämnts är i stället den 1 april.

Redaktör: Rolf Rundfelt