IAS 39, redovisning av finansiella instrument, skall tillämpas från och med årsskiftet. Det är en omfattande rekommendation som på många punkter ändrar rådande praxis. En bland många förändringar är att alla derivat skall värderas löpande och tas in i balansräkningen. För att underlätta införandet av rekommendationen har flera av de stora revisionsbyråerna utarbetat handböcker som förklarar hur olika bestämmelser skall tolkas. IASC har också gett ut en sammanställning av frågor och svar, IAS 39 Implementation Guidance, som finns att ladda ner från IASC:s hemsida, www.iasc.org.uk.

Redaktör: Rolf Rundfelt