Som tidigare rapporterats har EU-kommissionen signalerat att de avser att kräva att alla europeiska noterade företag skall upprätta sina årsredovisningar på basis av IAS från och med 2005. Kommissionen har också sagt att detta förutsätter att man tillsätter en grupp som skall verifiera att de olika IAS-rekommendationerna är förenliga med vad kommissionen anser vara acceptabelt.

Inom Europa pågår ett intensivt arbete med att hitta former för hur implementeringen av IAS skall kunna genomföras på ett smidigt sätt. En av de personer som är mycket aktiv är Göran Tidström, vice ordförande i FEE, dvs. den europeiska revisorsorganisationen. Vad FEE och många andra vill undvika är att kommissionen börjar välja och vraka bland olika IAS och mellan olika optioner. Det man önskar är att granskningen av IAS skall göras av en teknisk kommitté bestående av representanter från olika europeiska organisationer, FEE, de europeiska börserna, europeiska finansanalytiker osv. Kommitténs beslut skulle sedan underställas politikernas bedömning, möjligen i form av ett beslut av den kontaktkommitté som består av representanter från alla medlemsländernas justitiedepartement. Utgångspunkten är dock att politikernas inblandning skall bli så liten som möjligt för att inte riskera en politisering av frågan om vilka redovisningsregler som skall gälla i framtiden.

Om FEE:s tankar vinner gehör hos EU-kommissionen är det ännu för tidigt att uttala sig om. Även medlemsländerna kan ha invändningar. Vad de i praktiken gör om FEE:s förslag skulle gå igenom är ju att avsäga sig möjligheten att påverka hur noterade företag redovisar. ÅRL skulle alltså sättas ur spel för dessa företag.

Vad som också krävs är att EU-kommissionen snabbar på sitt arbete med att revidera de nuvarande redovisningsdirektiven. Kommissionen verkar nämligen insistera på att de IAS som de noterade företagen skall tillämpa, ryms inom direktiven. Man har alltså inte valt den enkla lösningen, nämligen att säga att direktiven inte gäller för noterade företag. Därför vill det till ganska stora förändringar. Det arbetet bör vara klart före utgången av 2001 för att tidtabellen skall hålla. Med tanke på EU-byråkratin verkar det osannolikt. Det är nog därför inte uteslutet att införandet av IAS kommer att försenas.

Redaktör: Rolf Rundfelt