Utkast till uttalande om revisionen av internationella affärsbanker

IFAC inbjuder till synpunkter på ett nytt uttalande om revisionen av internationella affärsbanker (”The Audit of International Commercial Banks”). Syftet är att ge stöd till revisorerna och främja en god tillämpning av de internationella revisionsstandarderna ISA vid revisionen av banker. I bilagor till uttalandet ges exempel på typiska internkontrollåtgärder och substansgranskningsåtgärder inom två viktiga verksamhetsområden för en bank: utlåning och finansförvaltning,nyckeltal som vanligen används vid analysen av en banks verksamhet, risker och frågor inom verksamhetsområdena värdepapper, privatbank och ”asset management” typiska varningssignaler om oegentligheter i bankverksamhet.

Utkastet finns på IFAC:s hemsida http://www.ifac.org Svarstiden går ut den 31 januari 2001.

Vägledningar från IT-kommittén

IFAC:s IT-kommitté har gett ut tre vägledningar vars syfte är att peka på nyckelfrågorna när det gäller ledning och styrning av information och kommunikation. Vägledningarnas titlar är: ”Acquiring Information Technology”, ”The Implementation of Information Technology Solutions” och ”IT Delivery and Support”. För ytterligare information om dessa vägledningar se IFAC:s hemsida http://www.ifac.org