Rekommendationen ska tillämpas för helårs- och delårsrapporter som upprättas för räkenskapsår som påbörjas fr.o.m den 1 januari 2001. Tidigare tillämpning uppmuntras.

Inledning

Redovisningsrådet (RR) har gett ut en ny rekommendation om Immateriella tillgångar, RR15. Om rekommendationen tillämpas för räkenskapsår som påbörjas före den 1 januari år 2001, skall även RR 1:00 Koncernredovisning och RR17 Nedskrivningar tillämpas tidigare. Även RR16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar ska då tillämpas tidigare. Detta följer av regeln för ikraftträdande i RR1:00.

Rekommendationen behandlar redovisningen av immateriella anläggningstillgångar inklusive upplysningskrav. Rekommendationen omfattar ej immateriella tillgångar som behandlas av andra rekommendationer från RR (t.ex. koncernmässig goodwill och immateriella tillgångar som innehas för försäljning). Ej heller omfattas finansiella tillgångar, mineralrättigheter och icke förnybara resurser (naturgas och olja etc.).

Rekommendationen skiljer mellan förvärvade och internt upparbetade immateriella tillgångar. Förvärvade immateriella tillgångar skall aktiveras. Det innebär att utgifter för förvärvade programvaror normalt skall redovisas som tillgång i balansräkningen.

Internt upparbetade immateriella tillgångar som omfattas av rekommendationen skall kostnadsföras när de uppkommer. Det vill säga bland annat utgifter för forskning, reklam, utbildning och för etablering av verksamheter. Däremot skall utgifter för utvecklingsverksamhet redovisas som tillgång i koncernbalansräkningen (frivilligt i juridisk person) när villkoren i rekommendationen är uppfyllda.

En immateriell tillgång skall skrivas av systematiskt över nyttjandeperioden. Avskrivningsperioden bör i normalfallet ej överstiga 20 år. Om avskrivningstiden i sällsynta fall överstiger 20 år måste, åtminstone en gång per år, tillgångens återvinningsvärde beräknas för att ge underlag för ett eventuellt nedskrivningsbeslut. Återvinningsvärde, se RR17, Nedskrivningar.

Nyheter/Avvikelser mot tidigare normgivning

Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader behandlas i bokföringsnämndens rekommendation BFN R1, Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader. Enligt BFNs rekommendation får utgifter för tillämpad forskning och utveckling tas upp som tillgång när ett antal kriterier är uppfyllda.

RR15 delar FoU-verksamhet i två faser; forskning och utveckling. Utgifter för forskning skall kostnadsföras och utgifter för utveckling aktiveras och skrivas av i koncernredovisningen, när av rekommendationen angivna kriterier är uppfyllda (utgifterna kan kostnadsföras i juridisk person).

Enligt ÅRL 4 kap. 2 § får utgifter ”för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av väsentligt värde för rörelsen under kommande år” tas upp som immateriell anläggningstillgång. bfnr1 behandlar endast forsknings- och utvecklingskostnader. Det finns för närvarande inte någon rekommendation som behandlar vilka utgifter för liknande arbeten som får aktiveras. Den avgränsning som görs i RR15 punkterna 56 och 57 är därför mer restriktiv än den praxis som hittills tillämpats för vilka andra utgifter (förutom utgifter för utveckling) som kunnat aktiveras. Till exempel utgifter av uppstartskaraktär.

Övergångsregler

Förändringar i redovisningsprinciper på grund av denna rekommendation skall redovisas i enlighet med RR5, Redovisning av byte av redovisningsprincip.

Rekommendationen i övrigt skall tillämpas retroaktivt såvida det inte är ogenomförbart.

Övergångsregler fastslår bland annat att tidigare redovisade tillgångar som ej längre uppfyller kraven för att redovisas som tillgång skall kostnadsföras. Om tillgången förvärvades i samband med ett företagsförvärv skall tillgången omföras till goodwill och beräkning göras av ackumulerade avskrivningar som om posten hade redovisats som goodwill från början.

Detta torde innebära att de företag som har aktiverat utgifter av karaktären ”organisationskostnader” (om inte nedskrivning redan gjorts i samband med införandet av årsredovisningslagen) eller ”uppstartkostnader” blir tvingade att göra en omedelbar nedskrivning av dessa poster.

Klas van Lienden KPMG