Balans nr 11 2000

Redovisningsrådets rekommendationer: RR 15 Immateriella tillgångar

Rekommendationen ska tillämpas för helårs- och delårsrapporter som upprättas för räkenskapsår som påbörjas fr.o.m den 1 januari 2001. Tidigare tillämpning uppmuntras.

Inledning

Redovisningsrådet (RR) har gett ut en ny rekommendation om Immateriella tillgångar, RR15. Om rekommendationen tillämpas för räkenskapsår som påbörjas före den 1 januari år 2001, skall även RR 1:00 Koncernredovisning och RR17 Nedskrivningar tillämpas tidigare. Även RR16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar ska då tillämpas tidigare. Detta följer av regeln för ikraftträdande i RR1:00.

Rekommendationen behandlar redovisningen av immateriella anläggningstillgångar inklusive upplysningskrav. Rekommendationen omfattar ej immateriella tillgångar som behandlas av andra rekommendationer från RR (t.ex. koncernmässig goodwill och immateriella tillgångar som innehas för försäljning). Ej heller omfattas finansiella tillgångar, mineralrättigheter och icke förnybara resurser (naturgas och olja etc.).

Rekommendationen skiljer mellan förvärvade och internt upparbetade immateriella tillgångar. Förvärvade immateriella tillgångar skall aktiveras. Det innebär att utgifter för förvärvade programvaror normalt skall redovisas som tillgång i balansräkningen.

Internt upparbetade immateriella tillgångar som omfattas av rekommendationen skall kostnadsföras när de uppkommer. Det vill säga bland annat utgifter för forskning, reklam, utbildning och för etablering av verksamheter. Däremot skall utgifter för utvecklingsverksamhet redovisas som tillgång i koncernbalansräkningen (frivilligt i juridisk person) när villkoren i rekommendationen är uppfyllda.

En immateriell tillgång skall skrivas av systematiskt över nyttjandeperioden. Avskrivningsperioden bör i normalfallet ej överstiga 20 år. Om avskrivningstiden i sällsynta fall överstiger 20 år måste, åtminstone en gång per år, tillgångens återvinningsvärde beräknas för att ge underlag för ett eventuellt nedskrivningsbeslut. Återvinningsvärde, se RR17, Nedskrivningar.

Nyheter/Avvikelser mot tidigare normgivning

Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader behandlas i bokföringsnämndens rekommendation BFN R1, Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader. Enligt BFNs rekommendation får utgifter för tillämpad forskning och utveckling tas upp som tillgång när ett antal kriterier är uppfyllda.

RR15 delar FoU-verksamhet i två faser; forskning och utveckling. Utgifter för forskning skall kostnadsföras och utgifter för utveckling aktiveras och skrivas av i koncernredovisningen, när av rekommendationen angivna kriterier är uppfyllda (utgifterna kan kostnadsföras i juridisk person).

Enligt ÅRL 4 kap. 2 § får utgifter ”för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av väsentligt värde för rörelsen under kommande år” tas upp som immateriell anläggningstillgång. bfnr1 behandlar endast forsknings- och utvecklingskostnader. Det finns för närvarande inte någon rekommendation som behandlar vilka utgifter för liknande arbeten som får aktiveras. Den avgränsning som görs i RR15 punkterna 56 och 57 är därför mer restriktiv än den praxis som hittills tillämpats för vilka andra utgifter (förutom utgifter för utveckling) som kunnat aktiveras. Till exempel utgifter av uppstartskaraktär.

Övergångsregler

Förändringar i redovisningsprinciper på grund av denna rekommendation skall redovisas i enlighet med RR5, Redovisning av byte av redovisningsprincip.

Rekommendationen i övrigt skall tillämpas retroaktivt såvida det inte är ogenomförbart.

Övergångsregler fastslår bland annat att tidigare redovisade tillgångar som ej längre uppfyller kraven för att redovisas som tillgång skall kostnadsföras. Om tillgången förvärvades i samband med ett företagsförvärv skall tillgången omföras till goodwill och beräkning göras av ackumulerade avskrivningar som om posten hade redovisats som goodwill från början.

Detta torde innebära att de företag som har aktiverat utgifter av karaktären ”organisationskostnader” (om inte nedskrivning redan gjorts i samband med införandet av årsredovisningslagen) eller ”uppstartkostnader” blir tvingade att göra en omedelbar nedskrivning av dessa poster.

Klas van Lienden KPMG

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...