Rekommendationen skall tillämpas för finansiella rapporter som påbörjas fr.o.m. den 1 januari 2001, men tidigare tillämpning uppmuntras.

Syfte

Rekommendationens syfte är att ange när ett företag ska lämna information om verksamheter under avveckling, hur denna information skall särskiljas från information som avser kvarvarande verksamheter, samt vilka upplysningar som skall lämnas om den verksamhet som är under avveckling.

Genom att göra en uppdelning av verksamheter under avveckling respektive kvarvarande verksamheter är det tänkt att informationen ska underlätta för bl.a. investerare som använder redovisningsinformation för prognoser över företags kassaflöden och vinstkapacitet med mera.

Definition av ”verksamhet under avveckling”

I rekommendationen definieras ”verksamhet under avveckling” som en del av ett företag som, i enlighet med en enda, sammanhållen plan, avvecklas helt eller till huvudsaklig del genom t.ex. försäljning eller utdelning, eller läggs ned. En verksamhet under avveckling skall dessutom utgöra en betydande organisatorisk enhet och skall kunna särskiljas för verksamhets- och redovisningsändamål.

När skall information om en verksamhet under avveckling lämnas?

Information om en verksamhet under avveckling skall lämnas så snart ett företag antingen träffat bindande försäljningsavtal avseende samtliga eller huvudsaklig del av de tillgångar som ingår i verksamheten, eller då styrelsen eller annat behörigt organ beslutat och offentliggjort en detaljerad plan för avvecklingen. Information ska alltså lämnas långt innan det att avvecklingen är slutförd.

Värt att notera är att upplysningar om en verksamhet under avveckling dessutom ska lämnas i en redovisningshandling även i de fall då en plan för avveckling beslutats och offentliggjorts efter utgången av den aktuella redovisningsperioden, men redovisningshandlingen ännu inte avgivits av styrelsen.

Vilken information skall lämnas?

I den information som första gången lämnas om den verksamhet som är under avveckling skall bl.a. ingå upplysningar om:

  • tidpunkt för bindande försäljningsavtal eller offentliggörande av avvecklingsplan

  • när avvecklingen beräknas vara genomförd

  • det redovisade värdet på balansdagen av samtliga tillgångar och skulder som berörs av avvecklingen.

Företaget skall, i de finansiella rapporter som upprättas efter det att information om en verksamhet under avveckling lämnats första gången, dessutom beskriva väsentliga förändringar i såväl storlek av som tidpunkt för de kassaflöden som hänför sig till berörda tillgångar och skulder. Även upplysning om vad dessa förändringar beror på skall lämnas.

Hur skall informationen lämnas?

Informationen kan lämnas antingen i not eller i resultaträkningen, balansräkningen eller kassaflödesanalysen och skall redovisas separat för varje verksamhet som är under avveckling. För de finansiella rapporter som upprättas efter det att information om en verksamhet under avveckling första gången lämnats gäller att jämförelsetalen för tidigare år måste omarbetas. Detta är nödvändigt för att de balans- och resultatposter samt kassaflöden som avser den verksamhet som är under avveckling skall kunna särskiljas från dem som hör till den kvarvarande verksamheten. Samtliga upplysningar skall lämnas till dess avvecklingen är slutförd.

Avslutningsvis kan nämnas att rekommendationen endast behandlar vilken information som ska lämnas angående verksamheter under avveckling samt hur denna information ska presenteras. Vad gäller värdering och redovisning av olika balans- och resultatposter utgår man i rekommendationen från att företagen följer de principer för redovisning och värdering som anges i andra rekommendationer från Redovisningsrådet.

Anna Carlsson Öhrlings PricewaterhouseCoopers