Balans nr 11 2000

Finforum: När uppkommer en intäkt i den nya ekonomins företag?

Den nya ekonomins företag innebär nya redovisningsproblem. Auktor revisor Jan Buisman och auktor revisor Carl-Eric Bohlin, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, pekade framförallt på fyra nya problem: intäktsredovisning för programvaruföretag, intäktsredovisning i ”dot.com”-företag, bartertransaktioner och optionsredovisning.

För intäktsredovisning i programföretag finns följande rekommendationer: RR11 Intäkter – som bygger på IAS 18 Revenue, RR10 Entreprenader och liknande uppdrag – IAS 11 Construction Contracts, Statement of Position 97-2 Software Revenue Recognition (AICPA) och Börsens vägledning (kommer inom kort). Där RR11 ger de grundläggande villkoren för när en intäkt ska redovisas t.ex. att de väsentliga riskerna och förmåner som är förknippade med varorna är överförda till köparen.

– I USA kom i slutet av förra året Staff Accounting Bulletin No. 101 Revenue Recognition in Financial Statements från Securities and Exchange Commission som är tolkning av de US GAAP-regler som gäller för intäktsredovisning. Den har skapat många frågor och givit upphov till en del turbulens, inflikade Carl-Eric Bohlin.

”dot.com”-företag

Redovisning av intäkter i Internet- eller ”dot.com”-företag ger också upphov till en rad frågor:

  • Agent-principal: brutto- eller nettoredovisning?

  • Rabatter/kuponger: minskning av intäkter och ej en kostnad för reklam eller marknadsföring.

  • Shipping/handling: intäkt eller minskning av kostnad för sålda varor?

  • Köp 2 betala för 1: kostnad för sålda varor och ej reklamkostnader.

  • Bartertransaktioner: hur skall dessa redovisas?

– Man bör tillämpa bruttoredovisning om till exempel x.com svarar för att tjänsten/varan tillhandahålls eller äger varan innan försäljning, sa Jan Buisman.

Bartertransaktioner

I bartertransaktioner är huvudregeln: intäkten bör motsvaras av det verkliga värdet av de varor eller tjänster som erhållits.

– Om man inte kan beräkna beloppet på tillförlitligt sätt så bör intäkten vara det verkliga värdet av den vara eller tjänst som erhållits.

I USA sker normalt ingen intäktsredovisning i samband med utbyte av reklam/tjänster på Internet.

Optioner

I den nya ekonomins företag är det vanligt med personaloptioner/aktier, men i Sverige finns ingen etablerad praxis för denna redovisning. Medan de amerikanska företagen har en rad olika metoder att välja mellan.

Som avslutning visades hur amerikanska Cisco i sin årsredovisning tydligt visat skillnaden mellan att redovisa sina optionsprogram enligt APB 25 – Intrinsic Method – och FAS 123 – Metod baserad på verkligt värde.

– De amerikanska företagen har genomgående bra information gällande optioner i sina årsredovisningar, tyckte Bohlin och Buisman.

Texter: Bengt Holmquist och Åsa Johansson.