Balans nr 12 2000

Noteringar: Anders Holm om FARs syn – Vi behöver ett väl fungerande internationellt samarbete

En utgångspunkt för FAR är det svenska samhällets beroende av ett väl fungerande internationellt samarbete inom praktiskt taget alla samhällsområden. En förutsättning för att samarbetet ska fungera är att det finns allmänt accepterade spelregler.

För oss i revisorskåren och våra uppdragsgivare har det stor betydelse att det finns ett internationellt vedertaget regelverk för ekonomiska transaktioner, redovisning och revision. Frågan om revisorns oberoende är som beskrivs i andra artiklar högaktuell genom utredningsförslag inom flera internationella organ och även av den svenska revisionsbolagsutredningen.

Vad kommer nu att hända i Sverige och vilka slutsatser kan vi dra av det som hänt den senaste tiden?

Vad betyder det att SEC i praktiken har närmat sig den syn som präglar FEE, utredningsunderlagen i EU och ISB, IFAC och den svenska revisionsbolagsutredningen?

Den ståndpunkt som SEC nu intagit i frågan om revisorns oberoende innebär att det inte längre finns något hinder för en internationell harmonisering. EU och IFAC kan fortsätta arbetet med att utveckla lagar och regler om revisors oberoende på den inslagna vägen utan att det riskerar att krocka med SEC:s regelverk. Vad som närmast händer i Sverige beror på EU-kommissionens ställningstagande.

Hoppas på EU-kommissionen

På goda grunder kan vi hoppas att EU-kommissionen kommer att rekommendera medlemsstaterna att basera de nationella lagreglerna för revisors oberoende och objektivitet på det utkast till regler, som är under utarbetande inom EU. Det bygger på den analysmodell som FEE utarbetat och som föreslagits av den svenska revisionsbolagsutredningen.

Vårt svenska regelverk och den praktiska tillämpningen av frågan om oberoende och objektivitet kommer således att bygga på de regler som EU väntas fastställa tämligen snart.

Även om ett gemensamt grundläggande regelverk utgör grunden är det inte självklart att synen på oberoende därmed blir harmoniserad. Även de nationella tillämpningarna av EUs regelverk måste harmoniseras för att vi ska kunna tala om en internationell harmonisering.

Förutsättningar finns

Förutsättningar för en även verklig internationell harmonisering finns. EU väntas fastställa minimiregler som då rekommenderas att intas i alla EU-länders lagstiftning på revisorsområdet. De enskilda staterna måste sedan avstå från att som så ofta hittills bygga upp egna kompletterande och specifika lagregler eller andra avvikande tillämpningsföreskrifter. Omfattande nationella särdrag medför osäkerhet om revisorsrollen och nästan alltid onödigt merarbete och ökade kostnader för revisorns arbetsinsatser. I stället för nationella särregler vill FEE och FAR bygga vidare på att med minimireglerna som bas aktivt och kontinuerligt medverka i att utveckla gemensamma normer för den europeiska revisorsprofessionen i samverkan med uppdragsgivare, lagstiftare, tillsynsorgan och ledamöter.

Betydande samhällsekonomiska fördelar kan härigenom skapas och internationella ekonomiska transaktioner kan underlättas.

FEE och FAR är väl förberedda för att aktivt medverka i att utveckla gemensamma normer för den europeiska revisorsprofessionen. Att gå från förbudskataloger till analysmodellen med motåtgärder vid hot mot objektiviteten är samtidigt ingen lätt uppgift utan den kommer ställa höga krav på professionen. FAR och de andra europeiska revisorsorganisationerna behöver aktivt stödja denna process.

Dialogen måste utvecklas

Analysmodellen kommer att behöva omfattande utbildningsinsatser med seminarier och praktiska exempel. Den obligatoriska kvalitetskontrollen behöver anpassas och bygga in en uppföljning av analysmodellens tillämpning i praktiken. Dialogen och erfarenhetsutbytet med tillsynsmyndigheten behöver utvecklas i frågor om tillämpningen av analysmodellen.

Auktor revisor Anders Holm , KPMG, är ordförande i FARs regelkommitté.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...