Balans nr 12 2000

Debatt: Replik till Bo Svensson – Nej, man kan inte betala en dagmamma svart!

Bo svensson inleder sin intressanta artikel i Balans nr 8–9/2000 med några frågor. Mina svar är:

– Nej, man kan inte betala en dagmamma svart. Det är ett lagbrott.

– Ja, det gör skillnad om man arbetar på en revisionsbyrå. Titeln revisor står i allmänhetens ögon för en person med hög moral, som inte begår lagbrott. Det framstår dessutom som rimligt att en anställd på en revisionsbyrå inte själv ägnar sig åt affärer som vi enligt både aktiebolagslagen och FARs rekommendation om God revisorssed vid befattning med en klients skatter och avgifter inte kan acceptera att våra klienter vidtar.

Bara enklare privat skatteplanering tillåten

– En revisor kan bara ägna sig åt privat skatteplanering av enklare slag. Revisor Bengtssons avdragsrätt för räntor och pensionssparande finns beskriven för envar i RSV:s Deklarationsupplysningar för löntagare, och är enligt min mening oantastlig. Om den principiella rätten att kvitta reavinster och reaförluster mot varandra kan man också läsa i samma trycksak, men om det moraliska i att framkalla förlusten på Ericsson-aktierna kan man ha olika uppfattningar.

Kanske är affären en mild överträdelse av den höga moralens rättesnöre – men att växla anskaffningsvärde på sina aktier är en allmänt vedertagen metod bland dem som sysslar med aktieaffärer.

När är interna aktieöverlåtelser ”moraliska”?

Revisor Carlsson har under året genomfört sin femte ”internare” på tio år. Är detta ett av de sätt, jämte lön och utdelning, på vilket lagstiftaren avsett att fåmansföretagare regelmässigt skall tillgodogöra sig ersättning för sitt arbete i bolaget? Jag tror inte det. När är interna aktieöverlåtelser ”moraliska”? Enligt min uppfattning är de det när de sker i samband med t.ex. generationsskiften och omstruktureringar. Det framgår inte av beskrivningen att revisor Carlssons affärer gjorts av sådana skäl. Därmed skulle de stå i strid med andan i skattelagstiftningen, dvs. utgöra skatteflykt enligt definitionen.

Revisorerna Davidsson, Eskilsson och Fredriksson gör sig skyldiga till i stigande grad värre förseelser.

– Ja, man skall begära förhandsbesked i egna ärenden som inte är helt klarlagda. Som Bo Svensson själv påpekar riskerar revisorer och revisionsbolag att få sin vandel uthängd i pressen om man ägnar sig åt avancerad skatteplanering. Då bör man enligt min mening ha ett förhandsbesked att luta sig mot.

Massmedias beskrivningar

Vi kan alla ibland ta del av massmedias beskrivningar av förehavanden som lett till att företagare måste skaka galler en tid. Andra företagare kan förskräckas och säga ”men Herregud, hur kunde de få för sig att göra på det sättet? Och hade de ingen revisor?”

Jag brukar svara: Det börjar inte i den skalan som lett till tidningsrubrikerna. Det börjar med något mycket mindre, som leder till nästa steg, som leder till nästa, osv. Det är en boll som satts i rullning, som ingen insett vart den skulle föra.

Nolltolerans – den enda linje som håller

Företagare, banktjänstemän, advokater och andra pratar med varandra – även om revisorer. Det finns bara en linje som håller i det långa loppet, för såväl företagare som revisorer, och det är ”nolltoleranslinjen”. Varje avvikelse är att sätta bollen i rullning, och hålla den rullande.

Jag är medveten om att det inte alltid är enkelt. Själv kämpade jag länge med den privata städningen. Jag ringde på många annonser som uttryckte önskemål om ”seriösa svar”. Tyvärr var de aldrig så seriösa att skatt och sociala avgifter skulle betalas. Problemet fick så småningom sin lyckliga lösning med företaget Hemfrids entré på marknaden. (Hemfrid tecknar avtal med företag om hemservice som personalen får som löneförmån.)

Det finns andra värden i livet än det som är skattemässigt avdragsgillt – eller ”avdragsmöjligt”, om man så vill. En god nattsömn t.ex., och vetskapen om att man gjort det som var det rätta.

Auktor revisor Kristina Anderson driver BDO Revision Kristina Anderson AB i Lund. Kristina har specialiserat sig bl.a. på klienter som bedriver hästsportverksamhet i olika former och har också skrivit böcker i ämnet, ”Skatt på hästsport” och ”EU-bas Häst 2000”.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...