Balans publicerade i förra numret en sammanfattning av RR15. Här är ett förtydligande angående övergångsreglerna.

Övergångsregler

Rekommendationen Immateriella tillgångar innehåller i punkt 105 en tabell med särskilda övergångsregler. I alla andra fall skall rekommendationen tillämpas retroaktivt såvida det inte är ogenomförbart.

De speciella övergångsreglerna i tabellen i p. 105 fastslår bland annat att tidigare redovisade tillgångar som ej längre uppfyller kraven på att redovisas som tillgång skall, om tillgången förvärvades som ett led i ett företagsförvärv, omföras till goodwill. Beräkning görs då av ackumulerade avskrivningar som om posten hade redovisats som goodwill från början. Om tillgången i stället förvärvats på annat sätt eller upparbetats internt, skall den inte längre redovisas i balansräkningen.

Detta innebär att företag som har aktiverat vissa utgifter av karaktären ”organisationskostnader” eller ”uppstartskostnader” blir tvingade att ta bort dessa från balansräkningen på det sätt RR 5 anvisar.

Enligt RR 5 skall den ackumulerade effekten av ett byte av redovisningsprincip normalt föras direkt mot eget kapital.

Tidigare kostnadsförda belopp som enligt denna rekommendation uppfyller kriterierna för tillgångsredovisning får inte aktiveras.