Balans nr 12 2000

Redovisningsrådets rekommendationer: RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar

Rekommendationen träder i kraft för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2001 eller senare. Tidigare tillämpning uppmuntras, vid tidigare tillämpning ska upplysning lämnas om att så sker.

Avsättningar

Avsättning ska redovisas i balansräkningen när företaget har ett åtagande (formellt eller informellt) som en följd av en inträffad händelse, det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. (punkt 14 i RR 16)

Ett utflöde av resurser betraktas som troligt om det är mer sannolikt att utflödet av resurser kommer att krävas än att det inte kommer att krävas. (p. 23)

Avsättning ska göras med det belopp som motsvarar den bästa uppskattningen av den utbetalning som krävs för att reglera åtagandet på balansdagen. När effekten av när i tiden betalning sker är väsentligt ska avsättningen nuvärdeberäknas. (p. 36, 45)

En avsättning får endast användas för de utgifter som den ursprungligen avsåg. (p. 61)

Avsättningar får inte göras för framtida rörelseförluster. (p. 63)

Om ett företag har ett förlustkontrakt ska en avsättning beräknas och redovisas för åtagandet enligt kontraktet. (p. 66, se vidare p. 67–69)

Skärpta regler för avsättning för omstruktureringsåtgärder. (p. 70–83)

Utökade upplysningskrav, exempelvis krävs kortfattad beskrivning av åtagandet och information om den förväntade tidpunkten för reglering av åtagandet. (p. 84–92)

Ansvarsförbindelser

En ansvarsförbindelse är:

 1. ett möjligt åtagande vars förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir eller

 2. ett åtagande som inte kan redovisas som skuld/avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet eller åtagandets storlek inte kan beräknas med tillräcklig

 3. tillförlitlighet. (p. 10, 13)

En ansvarsförbindelse redovisas inte som en avsättning i balansräkningen. Upplysning ska istället lämnas. I normalfallet lämnas upplysningen i not. ÅRL kan även kräva information i förvaltningsberättelsen eller ”inom linjen” i balansräkningen. (p. 27–28, 86, bilaga 5)

Om sannolikheten för ett utflöde av resurser är ytterst liten behöver ingen upplysning om ansvarsförbindelse lämnas (p. 28, 86). Av rekommendationens bilaga 5 framgår dock att Redovisningsrådets uppfattning är att borgensförbindelser och liknande åtaganden är av sådan karaktär att det praktiskt taget aldrig kan anses att sannolikheten för ett utflöde av resurser är ytterst liten.

I bilaga 1 finns en schematisk bild som illustrerar de olika begreppen avsättning och ansvarsförbindelse.

Eventualtillgångar

En eventualtillgång är en möjlig tillgång som härrör från inträffade händelser och vars förekomst beror på osäkra framtida händelser som företaget inte självt helt kan kontrollera. (p. 10)

En eventualtillgång redovisas inte som tillgång i balansräkningen (p. 31). I stället lämnas upplysning (p. 89). Först när det blivit så gott som säkert att ett inflöde av resurser kommer att uppstå, redovisas tillgången i balansräkningen. Samtidigt redovisas den därmed sammanhängande intäkten i resultaträkningen. (p. 45)

Övergångsregler

Effekten av att börja tillämpa RR 16 ska redovisas som en justering av ingående eget kapital. Företag uppmuntras att räkna om jämförelsetal för alla perioder som visas och justera ingående eget kapital för den tidigaste redovisningsperioden. (p. 93)

Följande beslutsträd illustrerar de olika begreppen avsättning och ansvarsförbindelse:

[Bild, se sid. 41 i Balans nr 12 2000. [red.anm.]]

Av Karin Uebel, KPMG

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...