Rekommendationen träder i kraft för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2001 eller senare. Tidigare tillämpning uppmuntras, vid tidigare tillämpning ska upplysning lämnas om att så sker.

Avsättningar

Avsättning ska redovisas i balansräkningen när företaget har ett åtagande (formellt eller informellt) som en följd av en inträffad händelse, det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. (punkt 14 i RR 16)

Ett utflöde av resurser betraktas som troligt om det är mer sannolikt att utflödet av resurser kommer att krävas än att det inte kommer att krävas. (p. 23)

Avsättning ska göras med det belopp som motsvarar den bästa uppskattningen av den utbetalning som krävs för att reglera åtagandet på balansdagen. När effekten av när i tiden betalning sker är väsentligt ska avsättningen nuvärdeberäknas. (p. 36, 45)

En avsättning får endast användas för de utgifter som den ursprungligen avsåg. (p. 61)

Avsättningar får inte göras för framtida rörelseförluster. (p. 63)

Om ett företag har ett förlustkontrakt ska en avsättning beräknas och redovisas för åtagandet enligt kontraktet. (p. 66, se vidare p. 67–69)

Skärpta regler för avsättning för omstruktureringsåtgärder. (p. 70–83)

Utökade upplysningskrav, exempelvis krävs kortfattad beskrivning av åtagandet och information om den förväntade tidpunkten för reglering av åtagandet. (p. 84–92)

Ansvarsförbindelser

En ansvarsförbindelse är:

  1. ett möjligt åtagande vars förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir eller

  2. ett åtagande som inte kan redovisas som skuld/avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet eller åtagandets storlek inte kan beräknas med tillräcklig

  3. tillförlitlighet. (p. 10, 13)

En ansvarsförbindelse redovisas inte som en avsättning i balansräkningen. Upplysning ska istället lämnas. I normalfallet lämnas upplysningen i not. ÅRL kan även kräva information i förvaltningsberättelsen eller ”inom linjen” i balansräkningen. (p. 27–28, 86, bilaga 5)

Om sannolikheten för ett utflöde av resurser är ytterst liten behöver ingen upplysning om ansvarsförbindelse lämnas (p. 28, 86). Av rekommendationens bilaga 5 framgår dock att Redovisningsrådets uppfattning är att borgensförbindelser och liknande åtaganden är av sådan karaktär att det praktiskt taget aldrig kan anses att sannolikheten för ett utflöde av resurser är ytterst liten.

I bilaga 1 finns en schematisk bild som illustrerar de olika begreppen avsättning och ansvarsförbindelse.

Eventualtillgångar

En eventualtillgång är en möjlig tillgång som härrör från inträffade händelser och vars förekomst beror på osäkra framtida händelser som företaget inte självt helt kan kontrollera. (p. 10)

En eventualtillgång redovisas inte som tillgång i balansräkningen (p. 31). I stället lämnas upplysning (p. 89). Först när det blivit så gott som säkert att ett inflöde av resurser kommer att uppstå, redovisas tillgången i balansräkningen. Samtidigt redovisas den därmed sammanhängande intäkten i resultaträkningen. (p. 45)

Övergångsregler

Effekten av att börja tillämpa RR 16 ska redovisas som en justering av ingående eget kapital. Företag uppmuntras att räkna om jämförelsetal för alla perioder som visas och justera ingående eget kapital för den tidigaste redovisningsperioden. (p. 93)

Följande beslutsträd illustrerar de olika begreppen avsättning och ansvarsförbindelse:

[Bild, se sid. 41 i Balans nr 12 2000. [red.anm.]]

Av Karin Uebel, KPMG