Innehåll

Balans nr 12 2000

Redovisningsrådets rekommendationer: RR 18 Resultat per aktie

Rekommendationen träder i kraft den 1 januari 2001. Tidigare tillämpning uppmuntras.

Ovan angiven tidpunkt för ikraftträdande väcker frågan om när rekommendationen senast måste börja tillämpas. Vi har varit i kontakt med Redovisningsrådets kansli och de är av den uppfattningen att senaste tillämpningstidpunkt för denna rekommendation inte ska skilja sig från de övriga nya rekommendationerna dvs. denna rekommendation tillämpas på årsbokslut och delårsrapporter som avser räkenskapsår som påbörjas fr.o.m. den 1 januari 2001.

Rekommendationen är baserad på IAS 33, Earnings Per Share. Rekommendationen ska tillämpas av företag vars aktier är föremål för allmän handel och av företag som står i begrepp att ansöka om notering av sina aktier vid börs eller auktoriserad marknadsplats. Företag som upprättar koncernredovisning behöver endast lämna upplysning om resultat per aktie enligt denna rekommendation för koncernen.

För de företag som ska tillämpa rekommendationen finns detaljerade regler för beräkning av resultat per aktie före respektive efter utspädning. Detaljerade anvisningar för beräkning av resultat per aktie före utspädning framgår av punkterna 6–18 och anvisningar för beräkning av resultat per aktie efter utspädningen framgår av punkterna 19–34.

Ökar antalet utestående stamaktier eller potentiella stamaktier som en följd av en fondemission eller en aktiesplit eller minskar antalet aktier som en följd av sammanläggning av aktier ska företaget göra en omräkning av resultat per aktie före och efter utspädning för alla jämförelseperioder. Om förändringen i antalet aktier sker efter redovisningsperiodens utgång men före tidpunkten för styrelsens avgivande av redovisningshandlingarna ska resultat per aktie baseras på det nya antalet aktier. Rekommendationen kräver dessutom att för alla perioder för vilka resultat per aktie angivits, nyckeltalet före och efter utspädning skall justeras med hänsyn till dels sådana byten av redovisningsprincip som redovisats med retroaktiv verkan dels, samgåenden som redovisats enligt poolningsmetoden.

Företagen uppmanas vidare att lämna beskrivningar av eventuella andra händelser som ändrat antalet stamaktier eller potentiella stamaktier (utöver fondemission och aktiesplit) efter redovisningsperiodens utgång. Exempel på sådana förändringar återfinns i RR18 punkt 37. Man behöver dock inte räkna om resultat per aktie eftersom händelserna inte påverkat det investerade kapitalet för den period som omfattas av nyckeltalsberäkningen.

Information om resultat per aktie såväl före som efter utspädning ska lämnas i direkt anslutning till resultaträkningen och detta även om beloppen är negativa. Om företaget har emitterat flera aktieslag som har olika rätt till företagets resultat ska uppgiften lämnas för varje aktieslag för sig.

Upplysningskraven finns angivna i rekommendationen under punkterna 41–44.

Av Jorma Kyrö, KPMG

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...