Rekommendationen träder i kraft den 1 januari 2001. Tidigare tillämpning uppmuntras.

Ovan angiven tidpunkt för ikraftträdande väcker frågan om när rekommendationen senast måste börja tillämpas. Vi har varit i kontakt med Redovisningsrådets kansli och de är av den uppfattningen att senaste tillämpningstidpunkt för denna rekommendation inte ska skilja sig från de övriga nya rekommendationerna dvs. denna rekommendation tillämpas på årsbokslut och delårsrapporter som avser räkenskapsår som påbörjas fr.o.m. den 1 januari 2001.

Rekommendationen är baserad på IAS 33, Earnings Per Share. Rekommendationen ska tillämpas av företag vars aktier är föremål för allmän handel och av företag som står i begrepp att ansöka om notering av sina aktier vid börs eller auktoriserad marknadsplats. Företag som upprättar koncernredovisning behöver endast lämna upplysning om resultat per aktie enligt denna rekommendation för koncernen.

För de företag som ska tillämpa rekommendationen finns detaljerade regler för beräkning av resultat per aktie före respektive efter utspädning. Detaljerade anvisningar för beräkning av resultat per aktie före utspädning framgår av punkterna 6–18 och anvisningar för beräkning av resultat per aktie efter utspädningen framgår av punkterna 19–34.

Ökar antalet utestående stamaktier eller potentiella stamaktier som en följd av en fondemission eller en aktiesplit eller minskar antalet aktier som en följd av sammanläggning av aktier ska företaget göra en omräkning av resultat per aktie före och efter utspädning för alla jämförelseperioder. Om förändringen i antalet aktier sker efter redovisningsperiodens utgång men före tidpunkten för styrelsens avgivande av redovisningshandlingarna ska resultat per aktie baseras på det nya antalet aktier. Rekommendationen kräver dessutom att för alla perioder för vilka resultat per aktie angivits, nyckeltalet före och efter utspädning skall justeras med hänsyn till dels sådana byten av redovisningsprincip som redovisats med retroaktiv verkan dels, samgåenden som redovisats enligt poolningsmetoden.

Företagen uppmanas vidare att lämna beskrivningar av eventuella andra händelser som ändrat antalet stamaktier eller potentiella stamaktier (utöver fondemission och aktiesplit) efter redovisningsperiodens utgång. Exempel på sådana förändringar återfinns i RR18 punkt 37. Man behöver dock inte räkna om resultat per aktie eftersom händelserna inte påverkat det investerade kapitalet för den period som omfattas av nyckeltalsberäkningen.

Information om resultat per aktie såväl före som efter utspädning ska lämnas i direkt anslutning till resultaträkningen och detta även om beloppen är negativa. Om företaget har emitterat flera aktieslag som har olika rätt till företagets resultat ska uppgiften lämnas för varje aktieslag för sig.

Upplysningskraven finns angivna i rekommendationen under punkterna 41–44.

Av Jorma Kyrö, KPMG