Riksdagens revisorer har granskat Revisorsnämnden (se Balans nr 6–7/99) och utredningen är nu klar. Den pekar på en del problem, bl.a. på en oklar lagstiftning och att begreppet revisionsverksamhet inte definierats.

Den genomsnittliga handläggningstiden av disciplinärenden är också för lång.

Vidare betonar man vikten av att tillsynsorganet har stort förtroende inom sitt tillsynsområde. Ett sätt att lösa detta vore att tillföra Revisorsnämnden fler kvalificerade revisorer. Det är också Riksdagens revisorers förslag till regeringen.

– Det är bäst om god sed inom redovisning och revision mejslas ut av professionen, kommenterar Anders G Högmark (m), Riksdagens revisorers vice ordförande, för Balans.

Bengt Holmquist