Balans nr 3 2000

Nyheter: Utredningen om Revisorsnämnden – FAR instämmer – RN tycker att det tas för stor hänsyn till revisorernas uppfattning

Fler kvalificerade revisorer i Revisorsnämnden, översyn av den långa handläggningen av disciplinärenden och mer utåtriktad verksamhet.

Det är några förslag från Riksdagens revisorer (RR) som granskat Revisorsnämnden (RN) för att se om nämnden fullgör sina uppgifter.

Som Balans kortfattat beskrev i sitt förra nummer fann RR oklarheter i lagstiftningen bland annat beroende på avsaknaden av en klar definition av begreppet revisionsverksamhet.

Möjligheten att bedriva effektiv tillsyn bör inte hindras av att det finns oklarheter i lagstiftningen”, skriver RR.

Förhoppningsvis kommer regeringens proposition med anledning av revisionsbolagsutredningen att undanröja denna oklarhet.

RR:s förslag innebär i korthet:

 • Nämnden bör tillföras fler kvalificerade revisorer.

RR har intervjuat revisorer på både små och stora revisionsbyråer och därvid har flera intervjuade framfört kritik mot nämndens bristande erfarenhet av branschen.

I stort sett genomgående framfördes att Revisorsnämnden inte riktigt förstår hur revisorerna arbetar”, konstaterar RR.

För att RNs beslut ska få större verklighetsförankring föreslår därför RR att antalet kvalificerade revisorer i nämnden utökas.

 • Handläggningen av disciplinärenden måste bli kortare.

Idag är handläggningstiden oacceptabelt lång, konstaterar RR. Den genomsnittliga tiden för nämnden att avsluta ett ärende är över 300 dagar. Det finns dessutom exempel på fall där revisorn fått vänta flera år på ett utslag av nämnden. Det minskar tilltron till revisorstillsynens sanktionssystem. När utslaget väl kommer efter lång tid upplevs det inte som så viktigt. Och en revisor kan fortsätta med sin verksamhet under lång tid innan sanktion meddelas där utredningen visar att han eller hon har brustit i sin yrkesutövning.

Samtidigt visar RR:s intervjuer med revisorerna att de flesta tar allvarligt på en anmälan till nämnden.

Regeringen bör därför se över ”formuleringen av verksamhetsmålen för Revisionsnämndens handläggningstider i disciplinärenden”, skriver RR.

 • Nämnden måste få ner den höga personalomsättningen.

Genomgående har nämnden haft svårt att rekrytera kvalificerad personal samtidigt som personalomsättningen varit hög. Revisionsbolagsutredningen har föreslagit att det ska gå att lämna dispens från kravet att yrkesmässigt bedriva revision för att inte förlora sitt godkännande eller sin auktorisation. Ett sådant undantag skulle kunna underlätta nämndens möjligheter att finna kvalificerad personal enligt RR.

 • Nämnden behöver vara mer synlig och på ett konstruktivt sätt presentera sin roll och sina uppgifter.

Få av de intervjuade revisorerna kände till att nämnden årligen ger ut en praxissamling med sina bedömningar och beslut i disciplinärenden. Det är ett bra instrument och en bra vägledning för den enskilde revisorn. Nämnden måste också utvidga och utveckla sina internationella kontakter, för att lära av andra länders tillsynsmyndigheter och få större erfarenheter av den internationella revisionsverksamheten.

Värdefull granskning

– De kvalificerade revisorerna i RN – två av nio ledamöter – kan ibland uppleva det som svårt att i nämnden skapa förståelse för revisorns vardagssituation och jag ser fram mot en förnyad, allsidig prövning av RNs sammansättning och andelen kvalificerade revisorer i nämnden, kommenterar Gunnar Widhagen auktoriserad revisor på Ernst & Young och FARs ledamot i RN.

Han konstaterar att det är värdefullt att RR granskar nämndens arbete och att RN har all anledning att läsa rapporten i konstruktiv anda.

Att många upplever nämnden som formell beror på att RN som tillsynsmyndighet måste ha en formell syn på tillämpningen av reglerna för revisorer och revision:

– Regelsystemet syftar ju till att tillgodose intressen hos flera olika intressegrupper. Branschen och nämnden förenas i intresset att kunna tillförsäkra intressenterna en sakkunnig och objektiv granskning av hög kvalitet.

Han medger att de långa handläggningstiderna är ett bekymmer, som dels beror på resursbrist, dels bör ses i perspektivet av höga krav på rättssäkerhet och beslutskvalitet.

Om förhållandet att få av de intervjuade revisorerna kände till den årligen utkommande praxissamlingen säger Gunnar Widhagen:

– Det är en mycket nedslående iakttagelse, i vart fall för en ledamot av nämnden.

Välkomnar dialog

Anders Holm, auktoriserad revisor på KPMG och ordförande i FARs regelkommitté framför att han skulle välkomna en öppen dialog mellan branschen och RN:

– Det verkar som om RN och myndigheterna är nöjda med tingens ordning. Samtidigt har jag förstått att många i kåren vill se en del förändringar. En bra dialog förutsätter att vi måste kunna närma oss varandra. Jag hoppas att även RN vill ha en sådan dialog.

Han tycker att utredningen är snäv. Hade andra samhällsintressen som näringsliv, fackförbund m.fl. tillfrågats om sin syn på revisionsverksamheten kunde resultatet blivit ett helt annat.

Utredningen kunde gärna ha utvärderat samspelet mellan revisorernas självreglering och RN ytterligare, enligt Anders Holm, som samtidigt konstaterar att omfattande detaljregler inte kan vara till samhällets – anställda, klientföretag (näringsliv), kreditgivare, stat och kommun med flera – nytta i dagens snabba förändringstakt.

– Vi bör ha som utgångspunkt att varje revisor har gott omdöme och sunt förnuft. Tillsynen är en viktig del men det viktigaste är ändå det kvalitetsarbete som både ledamöter och revisionsbyråer faktiskt utför.

Därmed inte sagt att Anders Holm anser att branschen ska ta över RNs uppgifter.

– Den frågan är inte aktuell idag. Den ordning av tillsynen som myndigheterna har skapat har bara funnits i fem år och behöver ”sätta sig”. RR:s förslag om utökat antal revisorer i nämnden kan öka den ömsesidiga förståelsen mellan branschen och RN.

FAR instämmer

FAR instämmer i allt väsentligt i rapportens slutsatser och tillstyrker RR:s förslag i det utkast till yttrande som Balans fått ta del av.

FAR föreslår att beslut i disciplinärendena fråntas RN och överförs till en fristående disciplinnämnd med en oberoende lagfaren domare.

Ett av skälen är att FAR ifrågasätter om RN bedömer dessa ärenden förutsättningslöst. Nämnden tar befattning med både utvecklingen och tillsynen av god revisionssed, skriver FAR. Om samma personer som engagerar sig i samhällsdebatten om revisionsverksamhet dessutom ska ta ställning i ett disciplinärende ”uppstår då helt naturligt – kanske helt orättvist – föreställningen att ärendets utgång obehörigt påverkats av de dömandes åsikter i principfrågorna”.

När det gäller tillsynsuppgiften vänder sig FAR mot alltför detaljerade, kasuistiska (sammanställning av regler för enskilda typfall) förhållningsregler eftersom den komplicerade verkligheten gör att sådana regler blir mycket omfattande, ytliga, föråldrade eller drar uppmärksamheten från det väsentliga.

Detaljeringsgraden vid tillsynen ”måste också ses i belysning av en påtaglig tendens hos RN till allt striktare bokstavstolkning”, konstaterar FAR.

Detta blir än viktigare vid en internationell utblick.

Svenska företag får inte främja sig från det internationella regelsystemet. Omotiverat restriktiva svenska regler skulle kunna leda till ökade kostnader och försämrad konkurrenssituation för företagen och på sikt en försämrad kvalité på revisionen.

Överhuvudtaget bör de internationella kontakterna integreras i RNs verksamhet och ges en ökad tyngd.

I sammanhanget påpekar FAR att EUs kommande rekommendationer om kvalitetskontroll innebär att kontrollen ska utföras av personer som tillhör professionen men utvärderas av ett organ där majoriteten av ledamöterna består av ickerevisorer.

Redan nu utförs kvalitetskontroller för mångmiljonbelopp inom revisionsbyråerna och det är viktigt att revisionsorganisationerna och RN tillsammans undviker dubbelarbete.

Avslutningsvis påpekar FAR att revisorskåren antagligen är bättre informerad om utvecklingen av nämndens praxis än vad som framgår av RR:s utredning, bland annat genom FARs nyhetsbrev FAR INFO där avdömda disciplinärenden publiceras i anonymiserad form.

”För smalt perspektiv”

RN menar i sitt yttrande till RR att utredningen haft ett alltför smalt perspektiv.

Rapporten hänvisar i hög grad till vissa uppfattningar som förekommer bland dem som är föremål för nämndens tillsyn men inte till andra intressenters uppfattningar. Därmed har de senare uppfattningarna samt syftet med tillsynsverksamheten kommit i bakgrunden.

När det gäller antalet kvalificerade revisorer i nämnden hävdar RN att nämndens nuvarande storlek är väl avvägd. Få överklagade beslut ändras av domstolarna varför RNs beslut står i överensstämmelse med lag och god revisionssed. Dessutom är argumenten för att utöka antalet kvalificerade revisorer i nämnden ofullständigt motiverade:

Det skulle vara värdefullt om de senare skälen gavs utrymme i en diskussion om i vilken utsträckning de som är föremål för tillsyn bör vara representerade i nämnden.”, skriver RN.

RN anser sig dessutom inte kunna undvara den kompetens som för närvarande finns samlad i nämnden och menar att det inte är ändamålsenligt att utöka antalet ledamöter.

RN förklarar också att nämnden självfallet eftersträvar kortast möjliga handläggningstider av disciplinärenden och påminner om att den hittills har uppfyllt regeringens verksamhetsmål i detta avseende. Det är naturligtvis positivt om handläggningstiderna kan förkortas ytterligare men detta får under inga förhållanden innebära inskränkningar av rättssäkerheten eller begränsningar av kvaliteten i nämndens beslut, konstaterar Revisorsnämnden.

Pär Trehörning

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...