Balans nr 3 2000

Statistik från Revisorsnämnden visar: Drygt vart tredje disciplinärende leder till åtgärd

Under 1999 avgjordes 149 disciplinärenden hos Revisorsnämnden, av vilka drygt en tredjedel föranledde åtgärd. Och 48, knappt en tredjedel, av de ärenden som öppnades under förra året var initierade av nämnden själv.

Inger Blomberg, chefsrevisor vid Revisorsnämnden, redogör i denna artikel för statistik och erfarenheter från RNs arbete.

Revisorskåren har fortsatt att minska. Antalet kvalificerade (auktoriserade och godkända) revisorer var 4 223 stycken vid årets utgång, vilket var 113 färre än vid årets ingång. Sedan den 1 januari 1997 har den kvalificerade revisorskåren reducerats med 272 personer.

Examination

Fram till och med år 2002 är det inte obligatoriskt att genomgå revisorsexamen eller högre revisorsexamen. Auktorisation och godkännande kan i stället sökas enligt övergångsbestämmelser, ett alternativ som väljs av det stora flertalet sökande.

RN anordnade prov för revisorsexamen och högre revisorsexamen både på våren och hösten 1999. I proven för revisorsexamen deltog tio personer varav nio godkändes. Proven för högre revisorsexamen hade två deltagare. En godkändes och en underkändes. De som genomförde prov för högre revisorsexamen gjorde detta i direkt anslutning till provet för revisorsexamen.

RNs kansli administrerar proven. Till sin hjälp att utforma proven har RN ett examensråd bestående av tre auktoriserade revisorer, samt en professor och en docent, båda i företagsekonomi. Rådet svarar för utformning av proven samt föreslår provkonstruktör. Rådet har hittills anlitat en auktoriserad revisor från en av de större revisionsbyråerna som provkonstruktör. Förslag till prov och rättningsmall diskuteras och fastställs av rådet. Prov och rättningsmallar publiceras på RNs webbplats (www.revisorsnamnden.se).

Från och med hösten 1999 medverkar RN i kvalitetssäkring och genomförande av prov för revisorer inom Riksrevisionsverket. RNs examensråd medverkar vid utformningen av proven och övervakar rättningen. Proven genomförs samtidigt som RNs egna prov.

Auktorisation/godkännande/registrering

Antalet inkomna förstagångsansökningar ökade i jämförelse med året innan men ligger historiskt sett på en relativt låg nivå.

Inkomna förstagångsansökningar

1999

1998

1997

Auktorisation

106

78

120

Godkännande

57

38

43

Registrering

11

4

7

Totalt

174

120

170

RN avgjorde under 1999 totalt 177 ansökningar. Dessa fördelade sig på följande sätt:

Bifall

Avslag

Avskrivna eft. återtagande

Auktorisation

99

1

3

Godkännande

42

2

19

Registrering

9

0

2

Totalt

150

3

24

Ännu år 1999 tycks många som sökt godkännande inte ha uppmärksammat de sedan den 1 januari 1997 ökade teoretiska kraven, vilket förklarar den höga andelen återtagna ansökningar. De flesta väljer att återta sina ansökningar när de får veta att de inte uppfyller de formella kraven.

Ansökningar om fortsatt auktorisation/godkännande/registrering

Antalet revisorer vars femårsförordnande går ut under ett visst år varierar mellan ca 700 och ca 900. Under år 1999 avgjordes 727 ansökningar om fortsatt auktorisation eller godkännande (821 under år 1998). Fem ansökningar avslogs. I ett fall berodde detta på att revisorns auktorisation upphävts i ett disciplinärende som inte vunnit laga kraft, i övriga fall berodde avslagen på att revisorerna i olika avseenden inte uppfyllde kraven på praktisk verksamhet.

RN lämnar som en avgiftsfri service s.k. preliminära bedömningar. De som begär preliminära bedömningar är ofta personer som arbetat några år på en revisionsbyrå och är osäkra om deras teoretiska utbildning och/eller praktik uppfyller kraven för att erhålla godkännande eller auktorisation. Många högskolestuderande önskar besked om vilka kurser som krävs för att bli godkänd eller auktoriserad revisor. De preliminära bedömningarna lämnas i allmänhet i skriftlig form. Under år 1999 lämnades 186 preliminära bedömningar (105 stycken år 1998).

Tillsyn

RN har delat upp tillsynsverksamheten i två delområden, systematisk och uppsökande tillsyn (SUT) och disciplinverksamhet. Uppdagas i ett SUT-ärende allvarligare brister i en revisors verksamhet överförs ärendet till ett disciplinärende för prövning av frågan om eventuell disciplinär åtgärd. Disciplinärenden initieras i övrigt genom anmälningar eller underrättelser från myndigheter, främst skattemyndigheter, och från klienter m.fl. intressenter eller på RNs eget initiativ på grundval av bl.a. mediauppgifter.

48 disciplinärenden, närmare en tredjedel av det totala antalet disciplinärenden som öppnades år 1999, var egeninitierade ärenden (en femtedel 1998). Av dessa härrörde 26 (7 stycken 1998) från SUT-verksamheten.

Systematisk och uppsökande tillsyn (SUT)

Enligt regeringsdirektiv skall RN vid fullgörandet av sin tillsynsuppgift lägga vikt vid egna initiativ varvid särskild uppmärksamhet skall ägnas åt den systematiska uppsökande tillsynen och utvecklingen av dess former. SUT utgör RNs viktigaste instrument när det gäller att mer planmässigt finna revisorer som arbetar felaktigt. Enligt regeringens uppdrag till RN är det av särskild vikt att nämnden finner och ur systemet utesluter revisorer som systematiskt arbetar grovt felaktigt eller eljest utför ett grovt bristfälligt arbete eller av andra skäl är direkt olämpliga att utöva yrket.

Under år 1997 inleddes kvalitetskontroll av ett sextiotal revisorer (både auktoriserade och godkända) verksamma i små byråer och uttagna genom ett stickprov. Undersökningen har hittills identifierat två särskilda riskkategorier, dels revisorer med många uppdrag, dels godkända revisorer som arbetar ensamma eller på småbyråer och som erhöll sitt godkännande före år 1984 (då kraven på teoretisk utbildning för godkända revisorer höjdes). Vid 1999 års utgång, när ett fyrtiotal utredningar slutförts avseende de revisorer som ingick i stickprovsundersökningen, hade i tio fall (ca 25 procent) uppdagats så allvarliga brister att de föranlett öppnande av disciplinärenden. Beslut i dessa ärenden har hittills lett till två upphävanden och två varningar. Detta projekt kommer att slutföras under innevarande år.

Under år 1998 påbörjades kvalitetskontroll av det femtiotal revisorer som enligt PRV:s register hade flest ordinarie revisionsuppdrag (fler än ca 250 stycken). Denna undersökning har slutförts. I 21 fall (ca 37 procent) har disciplinärenden öppnats, varav 13 ärenden hittills avgjorts. Besluten har i två fall lett till upphävande, i sju fall till varning och i resterande fyra fall till erinran.

En kvalitetsgenomgång påbörjades under år 1998 även beträffande den andra riskkategorin, godkända revisorer med låg utbildning (totalt ca 200–300 revisorer). Projektet kommer att fortsätta. Inom denna grupp har RN hittills fattat beslut i ett disciplinärende. Beslutet innebar upphävande.

Slutligen påbörjades under år 1999 ett projekt som avser kvalificerade revisorer som inte är medlemmar i FAR eller SRS och inte heller är anställda på FAR/SRS-byråer (totalt ca 300 revisorer).

Handläggningen av ett SUT-ärende inleds med att RN i en skrivelse till revisorn ber om svar på ett antal frågor enligt ett bifogat frågeformulär. Frågorna avser revisionsverksamhetens organisation, omfattning, inriktning och utformning. Vidare ställs frågor om revisorns egen yrkesutveckling samt om eventuell kvalitetskontroll inom byrån – via branschorganisation eller samverkansorganisation. RN tar också del av akterna för några revisionsuppdrag. Genomgången av detta material leder ofta till kompletterande frågor. Finner RN inte sådana fel och brister att det finns anledning att överväga disciplinär åtgärd avskrivs ärendet från vidare handläggning samtidigt som revisorn i vissa fall i en promemoria uppmärksammas på vad god sed kräver. I flera fall när RN aviserat påbörjande av en SUT-utredning har revisorerna begärt att deras godkännande/auktorisation skall upphävas eller meddelat att de inte avser att söka fortsatt godkännande eller auktorisation.

Som framgått ovan har projektet avseende revisorer med många uppdrag avslutats. Det är ett projekt som särskilt uppmärksammats i massmedia. Den bild som framställts är att en revisor med många uppdrag med automatik skulle utföra en bristfällig revision. Enligt RNs bedömning är bilden betydligt mera komplex. Förutsättningarna för att kunna hantera en stor klientstock varierar naturligtvis mellan exempelvis revisorer med många assistenter och de som arbetar helt ensamma. Även klientstockens sammansättning har självfallet betydelse.

Några jämförande slutsatser mellan iakttagelser från de enskilda pågående projekten är ännu inte möjliga att dra eftersom projekten hunnit olika långt. Dock kan vissa generella slutsatser dras. Dokumentationen uppfyller sällan föreskrivna krav. Förvånansvärt många uppdrag saknar riskanalys och revisionsplan. I många fall består dokumentationen av enbart en icke klientanpassad checklista på vilken revisorn bockat av olika granskningspunkter. Hur granskningen skett, dess omfattning eller revisorns slutsatser kan inte utläsas. Av dokumentationen att döma är dessutom klientkontakter sällsynta. Härutöver har RN uppmärksammat många otillräckliga revisionsinsatser. Revisionsåtgärderna är ofta koncentrerade till granskning av enbart balansposter. Utifrån begränsade insatser uttalar sig revisorn i revisionsberättelsen om såväl resultaträkning som förvaltning. Bland enskilda poster är det ofta lager (inklusive pågående arbeten) som inte ägnas tillräcklig uppmärksamhet. I många fall har RN också konstaterat allvarliga överträdelser av grundläggande jävsregler. Ofta har den valde revisorn använt sig av samma medarbetare såväl för att upprätta bokslut som för att genomföra revisionen av samma klient. I detta sammanhang bör också observeras att revisorsassistenten i dessa fall går miste om ”rena” revisionstimmar och vid en kommande ansökan om auktorisation/godkännande riskerar att få hela sin revisionspraktik underkänd.

Vid utgången av år 1999 fanns vid RNs kansli tre medarbetare med kompetens som auktoriserad revisor. RN bedömer att tillgång till revisorskompetens i denna storleksordning fortlöpande behövs för bl.a. den uppsökande tillsynen.

Disciplinärenden

Under år 1999 öppnades totalt 162 disciplinärenden. Som ovan nämnts öppnades 48 av dessa på RNs eget initiativ. I övrigt föranleddes ärendena i RN fall av underrättelser från skattemyndigheter och i RN fall av anmälningar från klienter. Resterande 34 anmälningar kom från kategorin ”övriga”, där bl.a. Ekobrottsmyndigheten, kronofogdemyndigheter, andra myndigheter och anonyma anmälare ingår.

1999

1998

1997

Öppnade

162

148

180

Avgjorda

149

165

171

Av de 149 disciplinärenden (inklusive de som överförts från SUT) som avgjordes under år 1999 rörde 75 ärenden auktoriserade revisorer, 73 ärenden godkända revisorer och ett ärende ett registrerat bolag. I ca 35 procent av de avgjorda ärendena beslöts om disciplinära åtgärder (35 procent år 1998). Beträffande auktoriserade revisorer meddelades disciplinär åtgärd i 25 procent av fallen, beträffande godkända revisorer i 44 procent av fallen.

Disciplinära åtgärder

Auktoriserad revisor

Godkänd revisor

Revisionsbolag

Totalt

Upphävande

− 1999

3

10

13

− 1998

3

6

9

− 1997

1

6

7

Varning

− 1999

10

16

26

− 1998

16

18

34

− 1997

14

15

29

Erinran

− 1999

6

6

1

13

− 1998

9

6

1

16

− 1997

4

4

1

9

Totalt antal

− 1999

19

32

1

52

− 1998

28

30

1

59

− 1997

19

25

1

45

Inger Blomberg är chefsrevisor vid Revisorsnämnden. Hon medverkade senast i Balans nr 3/96.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...