I maj år 2000 är det 25 år sedan det första ordinarie Balansnumret blev färdigt och trycktes i 3 500 exemplar.

251 utgåvor senare är det nu dags för jubileum, historik och framåtblickande. På de följande sidorna kan man följa en utveckling som naturligtvis också speglar FAR, branschen och den svenska ekonomin.

Egentligen började det ett par år tidigare när FAR funderade på en egen tidskrift och bildade en kommitté för detta. Ett testnummer av ”FAR INFORMATION” producerades under hösten 1973 och användes som underlag för de diskussioner som ledde till beslutet att gå vidare med utvecklingsarbetet.

Under det gångna kvartsseklet har Balans haft fyra olika redaktionsledningar, sammanlagt låtit trycka över tre miljoner exemplar och omsatt snart hundra miljoner kronor.

Liten har kanske inte blivit stor, men i alla fall växt till sig.

I vår 25-årskrönika kan man se flera utvecklingstendenser:

Tidningen utvecklas – i stort sett i takt med FAR – från en liten organisation med förtroendevalda och deltidsredaktör till en undan för undan mer professionaliserad produkt. Det gäller utseende, organisation och också skribenter: från de tunga artiklarna av ”de stora namnen” till mer av intervjuer och reportage.

När Balans skapades hade FAR omkring 500 ledamöter och det var många som engagerade sig starkt i den nya tidskriften. Idag har FAR omkring 2 000 ledamöter och avstånden ökar naturligtvis också mellan den enskilde ledamoten och Balans.

Något märks detta även i valet av artiklar om revisorerna och deras frågor: kollega eller konkurrent när storbyråerna blir större och färre, marknadsföring, tillsynsmyndighet, kvalitetskontroll, konsulter och samgående.

Krönikan speglar också omvärldsförändringar. Nu är det fler artiklar som behandlar internationella ämnen: harmonisering, europeiska revisorsfrågor, IASC:s rekommendationer, EMU och EU.

På 1970-talet skriver man mycket om inflationsredovisning och valutadifferenser. Så kommer en högkonjunktur och så en kristid, ämnena följer: vinstmått, latent skatt, olika ”affärer”, going concern och riskhantering.

Finansiella instrument, värdering av kunskapsföretag, miljöredovisning kommer också. Och naturligtvis speglar även behandlingen av datafrågor (från ADB till IT) utvecklingen ute i den stora världen.

Vi hoppas att jubileumskrönikan ska ge en intressant tillbakablick på ett kvarts sekel. Och att det hos läsarna kan väcka funderingar om hur framtiden kan tänkas se ut.

Vad behandlar en jubileumskrönika i Balans år 2025? Hur avlägset och annorlunda ter sig då det som vi håller på med i dagens tidning?

Balans jubileumskrönika 1975–2000 är skriven och sammanställd av Bengt Holmquist.

Urvalet i en svepande översikt av den här typen måste bli subjektivt, vi kan bara hoppas att inte någon av alla författare känner sig bortglömd eller felbehandlad i det här sammanhanget. Det är inte säkert att alla de viktigaste artiklarna är omnämnda – eller ens att alla omnämnda artiklar hör till de viktigaste.

På samma sätt kan sägas att samma skeende ofta låter sig beskrivas på flera sätt. Det är alltså möjligt att den som var med tycker sig minnas att det inte riktigt var så här gick det till, men vi tror ändå att den här beskrivningen av 25-åringen Balans levnadshistoria ganska väl speglar det som hänt.