Innehåll

Balans nr 5 2000

1977 ”... väldigt trevligt att sitta här på FAR med en hel rad intressanta uppgifter framför sig.”

Nu har verksamheten stabiliserats. Upplagan som under 1976 varit drygt 4 000 ökar, enligt en TS-analys beräknas den på hösten till 4 600. Ett i december 1976 fattat beslut om byte av tryckeri verkställs under våren då Balans lämnar Hägerstens tryckeri i Stockholm och inleder ett tioårigt samarbete med Norra Skåne i Hässleholm.

I de egna annonserna påpekas att ”det är lika självklart att ha ett eget exemplar av Balans som att ha egen nyckel till kontoret” och under hösten påbörjas också en kampanj med s.k. intygsannonsering där ekonomichefer på större företag berättar om tidningens förtjänster. Man kan ana att de s.k. stora namnens aktiva engagemang i FARs nya tidskrift gjorde sitt till för marknadsföringen.

Redaktionskommittén som under den första tiden sammanträtt flitigt går nu ned till tre möten under 1977 och är dessutom sällan fulltalig.

På ett av dessa möten, i oktober, diskuterar man ett provnummer av projektet ”Revisorn informerar”, en föreslagen nyhetstidning i samarbete mellan FAR och SRS. Man hittar få beröringspunkter annat än med de ”gröna sidorna” (som alltså bytt färg än en gång) och konstaterar att det mesta tycks handla om skatter, ett ämne som en majoritet av Balans tillskyndare menat att Balans inte skulle ge sig in på. Det fanns redan tillräckligt med sådana publikationer.

Innehållsmässigt inleds året med att byrådirektören Paul Berger på tillsynsmyndigheten Kommerskollegium i nr 1 redogör för de ändringar som gjorts i förordningar och regler sedan den nya aktiebolagslagen gjort det möjligt att utse även auktoriserade eller godkända revisionsbolag till revisor i aktiebolag. I samma nummer dyker också frågan om kvalitetskontroll upp i en artikel av Ulf Hertzman.

Några ämnen från tidigare år återkommer och debatteras flitigt även under 1977. Hans Edenhammar, Rolf Lindskog och Kaj Sundqvist diskuterar inflationsredovisning. Olof Herolf frågar och Hans Edenhammar svarar om tolkningen av den aktiebolagslagen. Debatten om BAS-kontoplanen går dessutom vidare med inlägg av Olle Möller, Bengt A Nyström, Ilmar Roots och Sten Jönsson.

Flera författare refererar från FARs kurs i London i oktober 1976, bl.a. Siv Berlin och Karl-G Giertz. Balans presenterar under våren också den nyinrättade Bokföringsnämnden och dess chef Boris Carlsson. Och i oktobernumret presenteras FARs nya facksekreterare Margareta Damberg som säger att ”det med andra ord känns väldigt trevligt att sitta här på FAR med en hel rad intressanta uppgifter framför sig”.

I det 44-sidiga novembernumret diskuterar olika författare frågor kring lager och lagervärdering, resp. skillnaden mellan anskaffnings- och återanskaffningskostnad för sålda varor. Det lika tjocka decembernumret avslutas med en av de första artiklarna som bygger på en uppsats eller forskningsrapport: ”Planerar företagen i räntabilitetstermer?” (En av författarna heter f.ö. Göran Tidström och skulle elva år senare väljas till FAR-ordförande.)