Under året avgår ytterligare två av de kommittéledamöter som varit med från början, Erik Hultén och Björn Markland. Den senare har blivit vice ordförande i FAR och ska programenligt bli ordförande nästa år (och sedermera även FARs förste generalsekreterare). På sitt möte i oktober kan man välja in Ulf Hertzman och Christer Ljungsten, som båda kommer att närvara på årets avslutande sammanträde i december och där framföra att Balans sakligt och innehållsmässigt var bra men att den kunde upplevas som lite tråkig layoutmässigt. Även Karl-G. Giertz (ordförande i kommittén från 1991) väljs in under hösten.

Vid oktobermötet diskuteras också det nya pris för bästa artikel i Balans som instiftats av delägarna i Öhrlings i samband med att Carl H Witt avsåg att successivt dra sig tillbaka från revisionsverksamheten. Priset skulle bära hans namn.

I augusti genomförs en större prenumerationskampanj till 23 000 personer på medelstora och större företag. Utfallet blir drygt två procent, betydligt sämre än tidigare, ett bevis på att Balans nu redan finns ute på många företag. TS-upplagan för 1981 blev så småningom 8 190 exemplar (varav 864 till föreningens ledamöter).

Det skrivs en del om utbildningsfrågor under året, bl.a. av FARs utbildningsledare Liv Jarness och utbildningskommitténs Olle Herolf och Leif Lundfors. Och i decembernumret kan man presentera det nystartade Institutet för Revisorsutbildning (IREV), ett samprojekt med SRS där Liv Jarness blir chef.

Årets debattämne blir åter inflations- och nukostnadsredovisning. FARs rekommendation gör ingen succé ute i näringslivet konstaterar Rolf Rundfelt och Henry Nilsson på Förenade Well återkommer till sin förenklade s.k. kafferastmodell. Jan Blomberg på SCA är också med i debatten liksom t.ex. Lars Bertmar. Redovisningskommitténs ordförande Hans Edenhammar får göra flera kommenterade och sammanfattande inlägg. Vid årets slut visar det sig att inte mindre elva artiklar i årsregistret hamnar under den nya rubriken ”Inflationsredovisning”.

I februarinumret publiceras ännu en av de artiklar som skulle komma att tillhöra Balans ”fem-i-topp” när Knut Rodhe, nu som professor emeritus, skriver om aktieägartillskott.

Höstens båda sista nummer domineras av rekommendationer och utkast:

Redovisning av aktier och andra andelar; Grundläggande rekommendation om revision som innefattar förvaltningsrevision; Reviderad redovisningsrekommendation om finansieringsanalyser; Rekommendation om kvalitetskontroll och slutligen Redovisningskommitténs meddelande inför 1981 års bokslut (där man noterar kritiken mot utkastet till rekommendation om nukostnadsredovisning, men inte ”anser det erforderligt att revidera detta”).