Innehåll

Balans nr 5 2000

1995 Nu börjar det bli intressant med miljörevision

Balans fyller 20 år på våren och firar med ett jubileumsnummer. Däremot avstår man, efter en del diskussioner, från några andra manifestationer. I kommittén diskuteras bl.a. frågan om FAR-ledamöter och externa skribenter ska ha likabehandling på debattsidorna och om man ska kunna publicera inlägg som kunde tänkas påverka oavslutade rättsprocesser.

Frågan om momsen – en besvärlig sak för många organisations- och föreningstidningar – är också uppe under året, liksom ett eventuellt byte av prenumerationssystem.

Annars är detta ett lugnt och stilla år, upplagan minskar endast obetydligt och ekonomin är god.

I tidningen dyker det upp ytterligare tidstypiska ämnen som visar att något har hänt i omvärlden; så domineras t.ex. referatet från 1994 års Finforum av en debatt om syntetiska optioner och andra förmåner, ett temablock handlar om ISO-standards hos tjänsteföretag och Balans kan besöka den nystartade myndigheten Revisorsnämnden i dess lokaler i Garnisonen.

Ett temanummer under året handlar dessutom om miljörevision, ett ämne som inte stått på revisorers och redovisningsexperters dagordning i någon större utsträckning tidigare (även Balans haft något reportage från utbildning i ämnet). Nu börjar det snabbt bli ett intressant område för branschen.

I ett annat tema behandlas revisorsutbildningen och flera intervjuade menar att det är ett problem att så många har svårt att klara FARs tredje prov. Man diskuterar byråernas ansvar och behovet av kunniga medarbetare.

EU och EMU blir vanligare begrepp i rubrikerna, t.ex. när Björn Markland diskuterar om det finns en inre marknad för revisorer, om hur principerna om fri rörlighet fungerar i den hårda verkligheten. De gamla diskussionerna om revisorns roll i samband med ekonomisk brottslighet kommer tillbaka och i ett reportage diskuteras också samhällets resurser i kampen mot ekobrotten. Representanter för börsen berättar om ett år med det nya börskontraktet och ”förväntar sig en aktiv medverkan från revisorernas sida” när det gäller att se till att bolagen följer reglerna.

Det nya förslaget om aktiebolagets organisation presenteras och i samband med det kommenterar FARs representant i aktiebolagskommittén, Sten Lundvall, en uppluckring av tystnadsplikten och risken för att revisorer kan straffas både för att de anmält misstänkta oegentligheter och för att de inte gjort det.

Förslaget till årsredovisningslag blir – efter en del justeringar – lagrådsremiss och Redovisningsrådet kommer med en omdiskuterad rekommendation om redovisningen av leasing.

Ulf Gometz skriver i januari en större artikel om tvångslikvidation, fortlevnadsprincipen och kontrollbalansräkningar med utgångspunkt i det uppmärksammade Trancom-målet. Per Thorell gör under hösten en starkt kritisk genomgång av den nya årsredovisningslagen och frågar sig vem som egentligen behöver denna. För den artikeln tilldelas han C H Witts pris.