I Japan fastställs för närvarande rekommendationer av en underavdelning till Finansministeriet. Förslaget är att i framtiden ersätta denna med ett partssammansatt ”redovisningsråd”. Japanska redovisningsprinciper har ändrats kraftigt senare år. Man pratar om en ”accounting big bang”. Det betyder bland annat att koncernredovisningen numera är det primära dokumentet i den finansiella rapporteringen. Vidare har man infört IASC:s rekommendationer om skatter, pensioner och finansiella instrument. Flertalet finansiella instrument, inklusive derivat, skall alltså värderas till verkliga värden.

Rolf Rundfelt