Remissvar till Justitiedepartementet

Olika bostadsrättsfrågor (SOU 2000:2)

* Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Bostadsrättsutredningens slutbetänkande Olika bostadsrättsfrågor (SOU 2000:2). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs yttrande avgränsas till att omfatta lagförslagets 9 kap. 26 § och utredningens kapitel D Övrigt 19 Revision.

FARs ställningstagande

FAR avstyrker utredningens förslag i 9 kap. 26 § andra stycket att en bostadsrättsförening inte skall vara skyldig att utse auktoriserad eller godkänd revisor om inte länsstyrelsen beslutar det på grund av särskilda omständigheter. FAR menar i stället att regleringen om kvalificerad revisor skall utformas enligt 8 kap. 5 § första och andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Dessa regler överensstämmer med bestämmelserna i 13 och 15 §§ revisionslagen (1999:1079).

FARs motivering

I likhet med regeringen (prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m., avsnitt 22 En ny lag om revision sid. 367) anser FAR att det bör vara en allmän strävan i lagstiftningsarbetet att bestämmelser som rör likartade rättsområden utformas på samma sätt. Som utredningen själv redovisar (sid. 265 f.f.) har denna principiella syn lett till att bostadsrättsföreningar i högre grad kommit att ingå i det allmänna regelverket på bokförings- och redovisningsområdet (delårsrapport, finansieringsanalys, koncernredovisning). Reglerna om valet av kvalificerad revisor eller inte i bostadsrättsföreningar bör alltså enligt FAR redan på principiella grunder vara utformade som och följa övrig lagstiftning om revision i Sverige.

Den nya bokföringslagens (1999:1078) bestämmelser omfattar även bostadsrättsföreningar. Lagen innebär att många bostadsrättsföreningar kommer att vara skyldiga att avsluta sin löpande bokföring med en årsredovisning. Årsredovisningen skall ges in till Patent- och Registreringsverket och är därmed en offentlig handling. Den årsredovisning som upprättas och presenteras har, utöver bostadsrättsföreningens medlemmar, andra användare som målgrupp. Många av dem har årsredovisningen som sin främsta informationskälla, eftersom de inte kan få sina specifika informationsbehov tillgodosedda på annat sätt. För att säkerställa likformighet vid upprättandet finns ett ramverk som gäller för alla som är skyldiga att upprätta årsredovisning, nämligen årsredovisningslagen. Bestämmelserna om revision har knutits till redovisningslagstiftningen på så sätt att de företag som är skyldiga att upprätta årsredovisning även skall vara föremål för revision. Det anses därvid viktigt och har därför reglerats i lagstiftningen att revisionen av större företag skall utföras av kvalificerade revisorer.

I prop. 1998/99:130 sid. 365 f.f. beskriver regeringen revisionens funktion i det regelverk som är grunden för företagen och motiverar även kravet på medverkan av kvalificerad revisor i revisionen av de större företagen. FAR instämmer i det regeringen anför där.

FAR vill också hänvisa till utredningens referat på sidan 263 f. av de skäl som talar för en kvalificerad revision av ekonomiska föreningar och som redovisades i samband med lagstiftningsarbetet för ekonomiska föreningar på 1970-talet. I detta sammanhang vill FAR erinra om lagstiftningens krav att revisionen skall utföras enligt god revisionssed och peka på risken för att innehållet i detta begrepp kan vara olika för en kvalificerad revisor respektive en vald revisor som inte är kvalificerad enligt lagen (1995:528) om revisorer.

FAR har inga synpunkter på grunderna för utredningens slutsatser om det finns ett särskilt behov av kvalificerad revisor för att motverka ekonomisk brottslighet o.d. eller konkurser. FAR konstaterar rent allmänt att auktoriserade revisorer enligt viss lagstiftning och i övrigt enligt god revisionssed har att utifrån sin funktion och roll i företaget beakta risken för ekonomisk brottslighet o.d. liksom att ta särskilda hänsyn vid obestånds-, likvidations- och andra ekonomiska krissituationer när revisionen planeras och utförs.

När det gäller frågan om skälen för kvalificerad revisor i ”större” bostadsrättsföreningar uppehåller sig utredningen mera vid tekniska frågor som storlekskriterier och mindre, utöver citat från tidigare utredningsarbete, kring det värde för olika intressenter som en kvalificerad revision kan ha. Särskilt saknas ett eget, självständigt och sammanhållet resonemang om huruvida detta värde skulle vara annorlunda för ”större” bostadsrättsföreningar jämfört med andra ”större” företag som idag omfattas av lagreglerna om kvalificerad revision.

Sammantaget finner FAR att utredningen inte redovisar tillräckliga skäl i sak som skulle motivera en särbehandling av ”större” bostadsrättsföreningar jämfört med andra ”större” företag som enligt gällande lag omfattas av krav på kvalificerad revision.

Yttrandet har avgivits av FARs revisionskommitté